ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2563 ภายใต้ทุน Newton Fund

17 ตุลาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 251 ครั้ง
ประกาศ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2563
ภายใต้ทุน Newton Fund 

หลักการและเหตุผล

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ ทั้ง 3 หน่วยงานจึงร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยและผู้ประกอบการไทยสามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาปีนี้เป็นปีที่ 6  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยและผู้ประกอบการไทยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ  และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs  สำหรับในปีประจำปี 2563 นี้ สกสว. และสวทช. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

สกสว. และ สวทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือกจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยร่วมกับ The Royal Academy of Engineering จำนวน 15 คน ให้เข้ารับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ ผู้ประกอบการเจ้าของนวัตกรรม หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยในใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
 4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 

กำหนดการ

เดือน กิจกรรม

15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

6 ธันวาคม 2562

ประกาศผลผู้ที่ผ่านให้เข้าร่วมรับการอบรมที่ประเทศไทย

16 - 20 ธันวาคม 2562

อบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialisation)”

 • Technology Commercialisation
 • Marketing Management, Innovation Management
 • IP Management
 • Introduction to venture capital industry, loan and Bank
 • Business model generation  
 • Workshop และ การนำเสนอผลงานในลักษณะ pitching

ฯลฯ

23 - 24 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการ และ RAEng ร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครจากการ pitching

กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการพิจารณาจาก RAEng สำหรับนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ

กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการจัดทำวีซ่าและเตรียมการเดินทาง

9-20 มีนาคม 2563

เดินทางไปอบรมที่สหราชอาณาจักร

 • knowledge in business modelling
 • customer development
 • presentation/pitching
 • Negotiation
 • Group project activity

ฯลฯ

กันยายน 2563

กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ โดยการนำเสนอ Business Model และความก้าวหน้าของงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดของการสมัครได้จากท้ายประกาศนี้ โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ ส่งใบสมัครได้ที่

คุณนพดร ปัญญาจงถาวร/คุณศุภกัญญา สกุลไพสิฐ
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81896, 81890
E-mail: nopadorn@nstda.or.thsupakanya@nstda.or.th

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.tsri.or.th/th/news/detail/413
แชร์ข่าวนี้บน facebook