ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

09 ตุลาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 447 ครั้ง
          ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) "เขียนข้อเสนออย่างไรให้ได้ทุน Talent Mobility" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒน์ กมลคุณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
          ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ คุณเจตน์นที ราชเมืองมูล  ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ภายใน 7230  โทรศัพท์ภายนอก 055 267 038
 

กำหนดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
และการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัยในรูปแบบ Talent Mobility”
ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

เวลา

กิจกรรม

13.00 - 13.15 น.

13.15 - 13.30 น.

 

13.30 - 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับเอกสาร

พิธีเปิด  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุภา เอมหยวก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การเสวนา  เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอทุนวิจัยในรูปแบบ Talent Mobility อย่างไรให้ได้ทุน

 

โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา                         ผู้อำนวยการสำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

และ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

 

 

หมายเหตุ : เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างการประชุม

              กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
แชร์ข่าวนี้บน facebook