ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)


วันที่ 09  ตุลาคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 338 ครั้ง          ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) "เขียนข้อเสนออย่างไรให้ได้ทุน Talent Mobility" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒน์ กมลคุณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
          ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ คุณเจตน์นที ราชเมืองมูล  ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ภายใน 7230  โทรศัพท์ภายนอก 055 267 038
 

กำหนดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
และการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัยในรูปแบบ Talent Mobility”
ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

เวลา

กิจกรรม

13.00 - 13.15 น.

13.15 - 13.30 น.

 

13.30 - 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับเอกสาร

พิธีเปิด  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุภา เอมหยวก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การเสวนา  เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอทุนวิจัยในรูปแบบ Talent Mobility อย่างไรให้ได้ทุน

 

โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา                         ผู้อำนวยการสำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

และ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 

 

 

หมายเหตุ : เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างการประชุม

              กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.