ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2562

18 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 434 ครั้ง
          ด้วยงานบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านครองตน ครองคน คงองงาน อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่สถาบันวิจัยและพัฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
           การนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอเชิญบุคลากรของหน่วยงาน เสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง ส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้ที่ นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล โทรศัพท์ภายใน 7219

          เอกสารดาวน์โหลด
               - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2562              
               - แบบประเมินคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
               - แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สวจ. ประจำปีงบประมาณ 2562
               - ปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สวจ. ประจำปีงบประมาณ 2562
แชร์ข่าวนี้บน facebook