ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

18 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 556 ครั้ง
การลงทะเบียนทางเว็บไซต์

 

เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน รับรหัสประจำตัว ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับรหัสประจำตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

การส่งบทความ

 

ขอให้ผู้ส่งบทความอ่านข้อมูล รายละเอียดในการส่งบทความให้ชัดเจน และทำตามขั้นตอน ซึ่งการส่งบทความแบ่งเป็น ดังนี้
1. ครั้งแรก สำหรับลงทะเบียนการส่งบทความครั้งแรก เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการลงทะเบียนส่งบทความครั้งแรก จากนั้นทำตามกรอกข้อมูลส่งตามขั้นตอนโดยระบบจะเปิดรับ วันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น
2. ครั้งที่สอง สำหรับการส่งบทความฉบับแก้ไข เลือกทำเครื่องหมายที่ กล่องของการส่งบทความฉบับแก้ไข จากนั้นทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนโดยระบบจะเปิดรับถึงวันที่วันที่1 – 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เท่านั้น
3. การส่งบทความต้องส่งตามรูปแบบ/แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีให้เท่านั้น หากไม่ทำบทความส่งตามแบบฟอร์ม ขอสงวนสิทธิ์ไม่ลงตีพิมพ์ ถือเป็นโมฆะ
4. การส่งบทความแนบไฟล์ ในระบบจะรับเฉพาะไฟล์ word และpdf เท่านั้น  

 

หมายเหตุ (สำคัญมาก) : 

1.การส่งบทความต้องส่งตามรูปแบบ/แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีให้เท่านั้น และ การส่งบทความแนบไฟล์ ในระบบจะรับเฉพาะไฟล์ wordและpdf เท่านั้น  สำหรับเอกสารอื่นๆ เช่นใบเสร็จการชำระเงิน ฯลฯสามารถแนบเป็นไฟล์ pdf ได้ และไม่รับบทความที่ส่งเข้าทาง e-mail หากส่งบทความเข้าที่ e-mail ของสำนักวิจัยฯ ถือว่าการลงทะเบียนส่งบทความไม่สมบูรณ์ การลงทะเบียนเป็นโมฆะ และสงวนสิทธิ์ไม่ลงตีพิมพ์
2.การส่งบทความวิจัย/วิชาการ ในการออกใบรับรองและเกียรติบัตรให้เฉพาะรายชื่อแรกเท่านั้น(กรณีมีชื่อผู้ร่วมวิจัย ทางผู้จัดจะให้ใบรับรองและใบเกียรติบัตรเฉพาะชื่อแรก เนื่องจากค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่านในการนำเสนอผลงาน) และในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนใส่ชื่อโดยสะกดมาผิด ทำให้ชื่อในการจัดทำเกียรติบัตรผิด จะต้องยื่นคำร้องทั่วไปและชำระค่าเกียรติบัตรที่ลงทะเบียนชื่อมาผิดเพื่อดำเนินการจัดทำใหม่ หรือกรณีผู้นำเสนอผลงานทำใบเกียรติบัตรสูญหาย จะต้องยื่นคำร้องทั่วไปและชำระค่าเกียรติบัตรเพื่อจัดทำใบเกียรติบัตรทดแทนใบเดิมที่สูญหาย
3.กรณีชำระเงินโดยใบ pay in และต้องการใบเสร็จจากทางมหาวิทยาลัย ให้ท่านนำใบเสร็จ( pay in)  ที่ชำระจากทางธนาคาร (ตัวจริง) มาติดต่อได้ที่งานการเงินของมหาวิทยาลัยได้ในวันทำการ จันทร์ถึงเสาร์เพื่อขอรับใบเสร็จจากทางมหาวิทยาลัย หรือนำมาติดต่อขอรับได้ในวันจัดงาน 

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระยะเวลา

1. กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงิน
2. กำหนดการส่งบทความ/ฉบับแก้ไข
3. ประกาศรายชื่อ 
4. นำเสนอบทความ
วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
วันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.comลิงก์เพิ่มเติม : http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/
แชร์ข่าวนี้บน facebook