ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

18 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 595 ครั้ง
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference
on Science and Technology
“Science, Technology and Innovation for Sustainable Development (SsSci 2019)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


การประชุมสวนสุนันทาวิชาการฯ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มดังนี้
1. เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ขยายเวลาจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
2. บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสอดคล้องกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการขับเคลื่อนงานวิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

*************************************************************

ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) โดยมีแนวคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงเป็นต้น

*************************************************************

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยประยุกต์ บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ทำข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) ในต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ ก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม นำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

*************************************************************

 

         จากความสำคัญดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

         เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่

 

กลุ่มที่

หัวข้อกลุ่มสาระนำเสนอผลงานวิชาการ

1.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.

คณิตศาสตร์และสถิติ

3.

ฟิสิกส์และพลังงาน

4.

เคมีและนิติวิทยาศาสตร์

5.

ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยา

6.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

7.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์

8.

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

 

 

สถานที่จัดงาน:

โรงแรมรอยัลริเวอร์ The Royal River Hotel

 

โรงแรมใกล้เคียง:

River Side Bangkok Hotel

 

Suan Sunandha Palace Hotel

กำหนดการส่งผลงาน

 

 

รายละเอียด

กำหนดการ

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract)

- ทั้งบรรยาย และภาคโปสเตอร์

- ส่งผลงานทาง

http://conference.ssru.ac.th/sssci2019

 

ถึง 30 กันยายน 2562

แจ้งผลการพิจารณาและตอบรับบทคัดย่อภายใน 2 สัปดาห์

15 มิถุนายน

ถึง 30 กันยายน 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

30 ตุลาคม 2562

กำหนดการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนล่วงหน้า

 

 

ถึง 15 กันยายน 2562

2. การลงทะเบียนแบบปกติ

 

ถึง 31 ตุลาคม 2562

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

8 พฤศจิกายน 2562

 

ค่าลงทะเบียนระดับชาติ

 

ประเภทการลงทะเบียน

กำหนดการ

ก่อน 15 ก.ย. 2562

หลัง 15 ก.ย.2562

บุคคลทั่วไป

3,500 บาท

4,000 บาท

เฉพาะบุคลากร/นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3,000 บาท

3,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม

2,000 บาท

 

 

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 บทความ

*ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ท่านต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. X สูง 120 ซม. โดยทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดและแผนผังการนำเสนอพร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นเทปกาวสองหน้าไว้ให้)

**ขอความกรุณาไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

***ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

****ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ จะต้องส่งบทความในรูปแบบภาษาอังกฤษ

 

 ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับดังนี้

·     สูจิบัตร

·     Proceeding online (เริ่มจัดทำหลังเสร็จสิ้นงานประชุม 1-2 เดือน)

·     ใบประกาศนียบัตร

·     คูปองรับประทานอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน โดยจะให้สิทธิหนึ่งท่านต่อ 1 การลงทะเบียนเท่านั้น

·     ทางคณะกรรมการจัดงาน ขอนำเสนอรายการพิเศษ นำท่านผู้เข้าร่วมประชุม ล่องเรือเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์ริมสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หากท่านใดสนใจโปรแกรมในการล่องเรือพร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น ทางคณะกรรมการจัดงานขออนุญาตจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท (โดยสามารถออกใบเสร็จรับเงินรวมในค่าใช้จ่ายของการประชุมวิชาการ)

 

 อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ

        ชื่อบัญชี SANSCISSRU

        บัญชีเลขที่ ประเภท ออมทรัพย์ 074-756971-3

2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ส่งบทความ ชื่อเรื่อง และรหัสบทความ มาที่ sssci@ssru.ac.th

3. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม

4. หากมีข้อสงสัยติดต่อ 

     02-160-1143-45 ต่อ 16-17

     080-6615986        

     083-0665094       คุณทิฆัมพร

     085-9730039        คุณพงศ์ธร

     065-0547759       คุณนฤดม

     086-3619939          

 

การนำเสนอ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด

 

 รายชื่อสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการภายในประเทศ

 

 

 

       

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://conference.ssru.ac.th/sssci2019
แชร์ข่าวนี้บน facebook