ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

16 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 546 ครั้ง
          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 15289 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เครื่องเพาะเมล็ดพันธ์ เป็นผลงานวิจัยของ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโท คงเดช พะสีนาม  และคณะ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วันที่ยื่นคำขอ  7  กุมภาพันธ์ 2561  เลขที่คำขอ 1803000609  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กันนักวิจัย  รุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอยื่นจดงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปในอนาคต
แชร์ข่าวนี้บน facebook