ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

12 กันยายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 591 ครั้ง
          เมื่อวันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562  ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือสำคัญ        การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  เลขที่ 15153  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง อิมัลชันบีด (emulsion bead)  ที่มีสารสกัดจากขลู่และอะโวคาโด  เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์จิรศิต  อินทร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  วันที่ยื่นคำขอ  12  ธันวาคม  2560 เลขที่คำขอ  1703002600  สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ  อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กันนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอยื่นจดงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปในอนาคต


 
แชร์ข่าวนี้บน facebook