ข่าวประชาสัมพันธ์

เจาะลึก “Platform 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม” พร้อมตัวอย่างแผนงาน / โครงการที่สำคัญ

30 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 972 ครั้ง
Platform 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

“ จาก(ร่าง)นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ.2563 – 2570 ได้มีการออกแบบการทำงานขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ผ่าน 4 Platform 16 program ส่วน Platform 2 คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ”

Platform 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ เป็นธรรม มีประชาธิปไตยที่เปิดกว้าง เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย มีความมั่นคงทางรายได้ ตื่นตัวทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ สังคมและเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแพลตฟอร์มนี้ ประกอบด้วย 3 โปรแกรมดังนี้


โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR: Objective and Key Result)
O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
KR2.7.1 อัตราการนำขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
KR2.7.2 ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการกำจัด - ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี และลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี เทียบกับปีฐาน
KR2.7.3 ลดจำนวนวันที่มีปริมาณ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น กทม., เชียงใหม่ ฯลฯ) ด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม 
KR2.7.4 ผลิตภาพภาคการเกษตรเพิ่มด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด 
KR2.7.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 – 25 ในปี 2030 เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลง ร้อยละ 30 ในปี 2579 เทียบกับปี 2553
********* ตัวอย่างแผนงาน / โครงการสำคัญ : ภาพที่ 2

 

โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR: Objective and Key Result)
O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย
KR2.8.1 ร้อยละ 80 ของประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซม์เมอร์และพาร์กินสัน 
KR2.8.2 มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สะท้อนคุณค่าผู้สูงอายุเพื่อดึงศักยภาพและเสริมพลัง และการจัดการความรู้เชิงระบบเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ระบบการออม และระบบบริการสุขภาพ (การบริการสังคม การประกันสังคม การหาเงินเลี้ยงชีพในระยะสูงวัย การช่วยเหลือทางสังคม และการส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่
KR2.8.3 เกิดงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted Living) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จำนวนอย่างน้อย 15 เรื่อง/ปี ครอบคลุมผู้สูงอายุและคนพิการ ที่เข้าถึงแล้วใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
KR2.8.4 เกิดนวัตกรรม หรือโครงการทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social cohesion) และผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
KR2.8.5 เกิดนวัตกรรมเมืองที่ใช้หลักการ Universal Design ที่มีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุและประชากรทุกช่วงวัย 
********* ตัวอย่างแผนงาน / โครงการสำคัญ : ภาพที่ 3

 

โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR: Objective and Key Result)
O2.9 สร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลังทางสังคม
KR2.9.1 สร้างองค์ความรู้ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
KR2.9.2 ความรู้สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ถุกนำไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งกลไกการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
KR2.9.3 จำนวนงานวิจัยข้ามศาสตร์ที่สร้างและปฏิบัติการร่วมกับสังคม และเผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
********* ตัวอย่างแผนงาน / โครงการสำคัญ : ภาพที่ 4

 

ที่มา : (ร่าง)นโยบายแผนและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565***************ภาพจาก ลิงก์แนบ***************ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation/posts/2671683632850617
แชร์ข่าวนี้บน facebook