ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

20 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 790 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10  10st International Science, Social Science, Engineering and Energy Conferencr 2019 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การนี้จึงขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook