ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ


วันที่ 13  สิงหาคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 168 ครั้ง 

 

 

โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ

………………………………………………………………………………………..

               

 

 

 

๑.   หลักการและเหตุผล

การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและเศรษฐกิจได้โดยการสร้างความรู้ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือชิ้นงานใหม่ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างฐานสติปัญญาในการพัฒนาให้กับประเทศได้ และหากนำไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งอาจเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ ดังนั้นการพัฒนาให้ผลงานที่เกิดจากการวิจัย และงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้ถูกนำไปพัฒนาปรับปรุง ให้นำไปสู่นวัตกรรมก็จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits)ขึ้นมาได้ในปัจจุบัน แม้ว่าผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของไทยจะมีความก้าวหน้า และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านนี้มากขึ้นหากแต่การส่งเสริมให้เกิดความรู้ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) อย่างจริงจังยังอาจไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนหนึ่งผลงานอาจเป็นการไปทำซ้ำหรือลอกเลียนงานจากต่างประเทศได้ ดังนั้น การสร้างช่องทางให้นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ไทยได้มีโอกาสไปพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย/นักประดิษฐ์ต่างประเทศ อาจเป็นกลไกหนึ่งที่น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย เนื่องจาก

๑.     นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ได้รับทราบผลงานของต่างประเทศที่มีการคิดค้นพัฒนาขึ้นแล้ว

๒.   นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาผลงานให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับวัฒนธรรม/วิถีชีวิตของไทย แต่สามารถทัดเทียมนานาชาติได้ในเวลาเดียวกัน

๓.     เป็นช่องทางทางการตลาดให้กับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศได้

 
         จากความสำคัญในการสร้างช่องทางให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย/นักประดิษฐ์ต่างประเทศข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า/คุณค่าอันเป็นประโยชน์กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้นำผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติต่างๆ ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมาตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพในเวทีระดับสากล

๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย/ด้านการประดิษฐ์คิดค้น กับองค์กรนานาชาติ

๒.๓ เพื่อขยายผล/เปิดโอกาสในการหาช่องทางการตลาดให้ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของไทยโดยผ่านการนำเสนอในเวทีนานาชาติ

 

๓. สถานที่จัดงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๑    งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019) 

                   ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓.๒    งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) 

                   ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.๓    งาน "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” 

                   ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๓.๔    งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) 

                   ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓.๕    งาน “The 11th International Exhibition of Inventions” (IEI 2020) 

                   ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

         

 ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นในเวทีนานาชาติ มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย/ด้านการประดิษฐ์คิดค้นกับองค์กรนานาชาติเพื่อการพัฒนาหรือขยายผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยให้ไปสู่ระดับสากล

 

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

         ตุลาคม  ๒๕๖๒ – กันยายน  ๒๕๖๓

 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในเวทีระดับสากล

๒. นักประดิษฐ์คิดค้นและนักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการวิจัย การประดิษฐ์และการผลิตนวัตกรรมต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ

๓. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรด้านการประดิษฐ์ในระดับสากล

 

 

---------------------------------------

 

 
 
 
 
 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=97


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.