ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

13 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1094 ครั้ง
SPUCON

SRIPATUM UNIVERSITY CONFERENCE

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
  ลงทะเบียนร่วมงาน  

หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ทั้ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

             การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (Sripatum Review) ใน 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology) โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1

          

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. คณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) <<คลิกที่นี่>>

วิธีการดำเนินงาน

1. การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในหัวข้อที่กำหนด
2. การนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน                        3.กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  <<คลิกที่นี่>>

ขอบข่ายของผลงานที่นำเสนอ

การประชุมนี้รับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย

1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4. บทความวิชาการ

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM

การชำระเงินและขั้นตอนการส่งบทความ

การเตรียมบทความ
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนดไว้

(1) Template บทความวิจัย  คลิกที่นี่
(2) Template บทความวิชาการ  คลิกที่นี่

ขั้นตอนการส่งบทความ 
การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ 
(2) ชําระเงินค่าลงทะเบียนและพิจารณาบทความ 

      ค่าลงทะเบียน
      o ค่าลงทะเบียนสําหรับบทความภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท
      o ค่าลงทะเบียนสำหรับบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 150 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar)
      o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านละ 500 บาท
     วิธีการชำระเงิน
      โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
      ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางเขน
      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
161-5-65764-8 

 (3) ส่งสําเนาใบโอนเงิน (ฉบับจริง) พร้อมระบุชื่อผู้เขียนบทความ และบทความต้นฉบับ (Hard copy)  จำนวน 3 ชุด (Hard copy) (มีชื่อผู้เขียน 1 ชุด และไม่มีชื่อผู้เขียน 2 ชุด) มาที่ 

      ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน (SPUCON2019)
      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

(4) ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความในรูปแบบของ Microsoft word และไฟล์สําเนาใบโอนเงินมาที่ Email: 
spucon@spu.ac.th

     ตัวอย่างบทความ:

     1. บทความวิจัยองค์ความรู้/วิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่
     2. บทความวิจัยองค์ความรู้/วิทยานิพนธ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่
     3. บทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คลิกที่นี่ 
     4. บทความวิชาการ คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ  คณะผู้จัดจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

และกรุณาส่งบทความไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาทาง e-mail : spucon@spu.ac.th


 

 

กำหนดการส่งผลงาน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562                         ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ A4                                                                                                                                                                                          (ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562                          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

 
วันศุกร์ที่ 29  พฤศจิกายน    2562                                                              ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ                                                                                                                                                                                                            (ผ่านเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ )


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม  2562                                   ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562                                                              วันจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                                                                                                                                                                     ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019)

                                                                         

กำหนดการประชุมวิชาการ   <<คลิกที่นี่>> 

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://spucon.spu.ac.th/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook