ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

13 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 317 ครั้ง
          ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ และวารสารดังกล่าวผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1 
 
          จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 0 2160 1438


ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.journal.fit.ssru.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook