ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนและผลักดัน “ทุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์”ฯ

11 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 349 ครั้ง
**** (ด่วน) เรียน นักวิจัยทุกท่าน สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนและผลักดัน “ทุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์” โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมาย เพื่อจัดการองค์ความรู้ (KM) จากผลงานวิจัย ซึ่งครอบคลุม การสรุปองค์ความรู้ ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และพร้อมนำไปถ่ายทอด ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม โดย วช. ได้สนับสนุนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค เป็นกลไกหลักในการคัดกรองข้อเสนอโครงการ ซึ่งในปี 2562 เน้นประเด็น Smart Farming ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการฯถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประเด็น Smart ดังแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาทาง e-mail: pla_cpe9@hotmail.com ภายใน วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เท่านั้น


ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook