ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

24 กรกฏาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 564 ครั้ง
          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1 ) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

                    การพัฒนาเศรษฐกิจ

                         1. กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

                         2. กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                         3. กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล

                         4. กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

                         5. กลุ่มเรื่อง ยางพารา

                         6. กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

                    การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

                         1. กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

                         2. กลุ่มเรื่อง ความเหลื่อมล้ำ

                         3. กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์

                         4. กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

                         5. กลุ่มเรื่อง ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้

                         6. กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

                         7. กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน

                         8. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ

                         9. กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข

                         10. กลุ่มเรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย์

                         11. กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

                         12. กลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          13. กลุ่มเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          14. กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

          15. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

          ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช.จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

  • ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 02-5612445 ต่อ 607
  • ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 02-5612445
    ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407,408,409,410
    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423,424
    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ analyze.parb@nrct.go.th  
  • ดาวน์โหลดเอกสารลิงก์เพิ่มเติม : https://bre.is/P43kXEsrw
แชร์ข่าวนี้บน facebook