ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ครั้งที่ 2

19 กรกฏาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 247 ครั้ง
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
 
-----------------------------------------
 
 
 
          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน  ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
          ๑. ตำแหน่งและรายละเอียดการจัดจ้าง
                    รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                              ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน   ๑          อัตรา
                              อัตราค่าจ้างเดือนละ        ๗,๘๐๐  บาท
 
          ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
                    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                    ๒.๑.๑ เพศหญิง มีสัญชาติไทย
                    ๒.๑.๒ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน
                    ๒.๑.๓ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้รักการบริการ
                    ๒.๑.๔ ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือ ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของทางราชการ
                    ๒.๑.๕ ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้เสพสุรา หรือ ยาเสพติด
                    ๒.๑.๖ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มี ร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้
                              (ก) โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะเวลาที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
                              (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
                              (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
                              (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                              (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    ๒.๑.๗ เป็นผู้มีถิ่นฐานแน่นอน
                    ๒.๑.๘ ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆมาก่อน (โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำโดยประมาท)
                    ๒.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
                    ๒.๑.๑๐ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
 
          ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                    ตำแหน่ง แม่บ้าน  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่สถาบันวิจัย  และพัฒนา กำหนดไว้ดังนี้
                              - เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
                              - วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป
                              - ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันจันทร์ – อาทิตย์ (หยุดสัปดาห์ละ ๑ วัน)
                              - หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          ๓. หลักฐานการสมัคร
                    ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายครั้งเดียวกันนับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป
                    ๓.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่วุฒิบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร แสดงเอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๓.๔ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๓๐ วัน) จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๓.๖ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๓.๗ หนังสือเอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๓.๘ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
 
          ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
          ๔. กำหนดการรับสมัคร
                    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป อาคารศรีพิบูล  (ชั้น 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ )
 
          ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๓๐ฟ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
          ๖. วัน เวลา และสถานที่ ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
                    ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น ๑ อาคารศรีพิบูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 

วัน เดือน ปี และ

กำหนดการทดสอบ

รายการ/หลักเกณฑ์คัดเลือก

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

 

๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (แม่บ้าน)

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมคลินิกวิจัย

 
          ๗. วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
                    สอบสัมภาษณ์ จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัคร และสัมภาษณ์หรือทดลองเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ ข้อมูลด้านร่างกายและสุขภาพ โดยกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 
          ๘. เกณฑ์การตัดสิน
                    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประสบการณ์ทำงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
 
          ๙. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
                    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้หมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่าและขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสำหรับตำแหน่งนี้อีกบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
          ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
                    ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.
 
          ๑๑. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน และ การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
                    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน และจัดทำสัญญาจ้าง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงาน  จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังมิได้ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานต่อไป
 
 
 
                                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ลิงก์เพิ่มเติม : http://research.psru.ac.th/files/notice/ann_591_19-07-2562.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook