ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562


วันที่ 18  กรกฏาคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 508 ครั้ง          ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาตและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 14th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2019 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง Auditorium 1-2  ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ 
          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมใคร่ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เสนอบทความเข่าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th/  
 

หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ทั้ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

             การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (Sripatum Review) ใน 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology) โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1

          

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. คณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) <<คลิกที่นี่>>

วิธีการดำเนินงาน

1. การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในหัวข้อที่กำหนด
2. การนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน                        3.กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  <<คลิกที่นี่>>

ขอบข่ายของผลงานที่นำเสนอ

การประชุมนี้รับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย

1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4. บทความวิชาการ

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM

การชำระเงินและขั้นตอนการส่งบทความ

การเตรียมบทความ
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนดไว้

(1) Template บทความวิจัย  คลิกที่นี่
(2) Template บทความวิชาการ  คลิกที่นี่

ขั้นตอนการส่งบทความ 
การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ 
(2) ชําระเงินค่าลงทะเบียนและพิจารณาบทความ 

      ค่าลงทะเบียน
      o ค่าลงทะเบียนสําหรับบทความภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท
      o ค่าลงทะเบียนสำหรับบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 150 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar)
      o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านละ 500 บาท
     วิธีการชำระเงิน
      โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
      ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางเขน
      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
161-5-65764-8 

 (3) ส่งสําเนาใบโอนเงิน (ฉบับจริง) พร้อมระบุชื่อผู้เขียนบทความ และบทความต้นฉบับ (Hard copy)  จำนวน 3 ชุด (Hard copy) (มีชื่อผู้เขียน 1 ชุด และไม่มีชื่อผู้เขียน 2 ชุด) มาที่ 

      ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน (SPUCON2019)
      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

(4) ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความในรูปแบบของ Microsoft word และไฟล์สําเนาใบโอนเงินมาที่ Email: 
spucon@spu.ac.th

     ตัวอย่างบทความ:

     1. บทความวิจัยองค์ความรู้/วิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่
     2. บทความวิจัยองค์ความรู้/วิทยานิพนธ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่
     3. บทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คลิกที่นี่ 
     4. บทความวิชาการ คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ  คณะผู้จัดจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

และกรุณาส่งบทความไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาทาง e-mail : spucon@spu.ac.th


 

 

กำหนดการส่งผลงาน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562                         ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ A4                                                                                                                                                                                          (ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562                          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

 
วันศุกร์ที่ 29  พฤศจิกายน    2562                                                              ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ                                                                                                                                                                                                            (ผ่านเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ )


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม  2562                                   ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562                                                              วันจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                                                                                                                                                                     ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019)

                                                                         

กำหนดการประชุมวิชาการ   <<คลิกที่นี่>> 

การติดต่อ

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02-579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 . 02-5791111 ต่อ 2187 
            E-mail address: spucon@spu.ac.th

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://spucon.spu.ac.th/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.