ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

18 กรกฏาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 344 ครั้ง
          ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันนี้ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใคร่ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่ที่สนใจทั่วไป ร่วมลงทะเบียนเข้าอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พัก  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fms.vru.ac.th/training/ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยชำระเงินลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ เลขที่บัญชี 980-0-82147-3 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ managerment@vru.ac.th หรือโทรสาร 0-2529-3847ลิงก์เพิ่มเติม : http://fms.vru.ac.th/training/
แชร์ข่าวนี้บน facebook