ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562

01 กรกฏาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1007 ครั้ง
          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัย บริการวิชาการ และให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประเภทต่างๆ ดังนี้

          1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  ธงไชย          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา  ศรีสุพรรณ          คณะวิทยาการจัดการ  
               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์          คณะครุศาสตร์ 
          3. รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการรับใช้สังคมดีเด่น
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  ปานทุ่ง          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          4. รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
               1. อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช          วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น    
          5. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          6. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช  พะสีนาม          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ตันเรือน          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562ลิงก์เพิ่มเติม : http://research.psru.ac.th/files/notice/ann_585_30-06-2562.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook