ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 “การศึกษากับการสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่”


วันที่ 21  มิถุนายน  2562
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 617 ครั้งการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562

(Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019)

“การศึกษากับการสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่”

“Modernization and Education”

วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักการและเหตุผล

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในยุคปัจจุบันตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็น ของการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิจัย เพื่อนำความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่นำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การถกเถียงในเชิงวิชาการ ทั้งกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน และต่างสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ เป็นการผสมผสานแนวคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) “การสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่กับการศึกษา (Modernization and Education)” ในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้กับ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอแนวทาง แนวคิดใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ต่อยอด และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการและวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักคึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
 3. คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณค่าตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยรามคำแหง (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โปรแกรมการจัดงาน

 1. เวทีสัมมนา เรื่อง การสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่กับการศึกษา (Modernization and Education) ภาคภาษาอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ (United States of America, Germany,   Hong Kong, Indonesia และประเทศไทย)
 2. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งในรูปแบบของ Poster and Oral Presentations
 3. การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป)
 4. การแสดงสินค้าพื้นเมืองระดับ OTOP ของจังหวัดต่าง ๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

วันและเวลาและสถานที่ในการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการส่งบทความวิจัยและการเข้าร่วมในการประชุม

 1. เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 2. ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพื่อนำเสนอ วันที่ 10 กรกฏาคม 2562
 3. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่ 20 กรกฏาคม 2562

กลุ่มสาขาวิชาการที่เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอผลงาน

Group 1. Education, Language, Arts and Cultures

Group 2. Social Sciences, Economy, Law and Politics

Group 3. Science, Technology, Innovation and Environment

หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย Oral Presentation

1.ส่งบทความวิชาการและวิจัยในรูปแบบ Full Paper ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามหลักเกณฑ์รูปแบบที่กำหนดเท่านั้น ที่ 

2.ประกอบการบรรยายด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

3.เวลาที่ใช้ในการนำเสนอ 15 นาที (ตอบข้อซักถาม 5 นาที)

4.Oral Presentation ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม (จะแจ้งลำดับวันเวลานำเสนอให้ทราบก่อนวันงานประชุม)

5.ผู้นำเสนอต้องส่ง ไฟล์นำเสนอ Microsoft Power Point ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 (ก่อนนำเสนอ)

การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation

1.ส่งบทความวิชาการและวิจัยในรูปแบบ Full Paper ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามหลักเกณฑ์รูปแบบที่กำหนดเท่านั้น

2.ขนาดของ Poster คือ 80 x 120 cm. (เป็นกระดาษเพื่อติดผนังเท่านั้น)

3.ติดตั้ง Poster ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 (ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.) ณ บริเวณที่ได้กำหนดไว้

4.ผู้นำเสนอผลงานต้องประจำจุดนำเสนอเพื่อตอบคำถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับ

 ผลงานที่ส่งมานำเสนอ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างนำเสนอ ถูกนำเสนอ พิจารณา ตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างตีพิมพ์ในวารสาร หรือสื่อใด ๆ ทางวิชาการและวิจัยมาก่อน ผลของงานวิจัยและเนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียน การตีพิมพ์บทความซ้ำ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ไม่ใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้จัดงาน

บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น โดยจัดหน้ากระดาษด้วยขนาดมาตรฐาน A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ระยะห่างจากขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน คือ 1 นิ้ว หรือ 2.54 cm. ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing)เป็นแบบ Single ด้วยรูปแบบตัวอักษร Browallia UPC/New ขนาด 14 pt. ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเรื่อง (Title) สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้คำย่อ     มีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้เขียนบทความและผู้ร่วมทุกคน (Author and Co-author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ และ E-mail Address
 3. บทคัดย่อ มีลักษณะเป็นเนื้อความแบบย่อ บทสรุปของการศึกษาวิจัย ไม่เกิน 15 บรรทัด(บทความภาษาไทยต้องมีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract ภาษาอังกฤษ)
 4. Abstract เป็นเนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมาก่อน (บทความภาษาอังกฤษต้องมีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract ภาษาอังกฤษ)
 5. คำสำคัญ เป็นภาษาไทย มีลักษณะเป็นคำ ไม่ใช่ประโยค
 • Keywords เป็นภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็นคำ ไม่ใช่ประโยค
 • บทนำ (Introduction) อธิบายความเป็นมา ปัญหา และเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาวิจัย ข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัย และรวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการศึกษาวิจัย (Methodology) ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาวิจัย วิธีการดำเนินการ แผนการศึกษา การเก็บตัวอย่าง เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สถานที่ทำวิจัย
 • ผลการศึกษาวิจัย (Results) แสดงผลการศึกษาอย่างชัดเจน อาจแสดงเป็นรูปแบบการบรรยาย ตาราง แผนภาพ กราฟ
 • วิจารณ์และสรุปผล (Discussion and Conclusion) บรรยายสรุปผลของการศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการศึกษาต่อยอด
 • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) คำขอบคุณ และระบุแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย
 • เอกสารอ้างอิง (References) ที่มาของแหล่งข้อมูลทั้งหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การส่งบทความวิจัย วารสารวิจัยรามคำแหง ที่

            ส่งบทความพร้อมผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วย ระบบอักขราวิสุทธิ์ ได้ทาง

            บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอใน การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) จะถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การลงทะเบียนการนำเสนองานวิชาการและวิจัย และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยชาวไทย     4,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยชาวต่างประเทศ           5,600 บาท (175 USD)
ผู้ติดตามชาวต่างประเทศ (ไม่นำเสนอผลงาน) 3,200 บาท (100 USD)
ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอผลงาน)           2,000 บาท
ค่าลงทะเบียนร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ทีมละ) 1,000 บาท

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ขั้นตอนการส่งผลงานนำเสนอ และ เข้าร่วมงาน

1.ลงทะเบียนส่งบทความ (Submission) หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (Participant) – 30 June 2019

***หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์โดยจัดเรียงรูปแบบตาม หลักเกณฑ์รูปแบบ Full Paper หรือ สามารถส่งไฟล์โดยจัดเรียงรูปแบบโดยใช้ Template วารสาร ได้ทั้ง 2 แบบ

***ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้สิ้นสุดถึง 30 มิถุนายน 2562

***Deadline for paper Submission 30 June 2019

2.ผลการพิจารณาบทความ ( Notification of paper acceptance ) – 10 July 2019

***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนำเสนอบทความเท่านั้น

3.ลงทะเบียนยืนยันการเข้านำเสนอผลงาน ( Deadline for Registration) – 20 July 2019 และ ส่งหลักฐานการชำระเงิน

 

***โปรดระวัง มิจฉาชีพ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการทางการเงินใดๆ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2310 8694 เบอร์เดียวเท่านั้น

 

***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนำเสนอบทความเท่านั้น

4. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน (ผู้เข้าร่วมงาน)  – 20 July 2019

 

***โปรดระวัง มิจฉาชีพ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการทางการเงินใดๆ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2310 8694 เบอร์เดียวเท่านั้น

 

***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการจัดงานประชุม

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 2310 8694

E-mail   : runirc2019@gmail.com

Line ID : runirc2019

…………………………………………………………………

คุณจิตรภานุ อินทวงศ์ (เคน)

โทรศัพท์ : 09 5929 6447

…………………………………………………………………

คุณวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ (วี)

โทรศัพท์ : 08 7000 6759

…………………………………………………………………

คุณจิรัฐิติกาล งามขำ (เฟิร์น)

โทรศัพท์ : 08 9804 6871

*** 
หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมงานประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว และได้ชำระเงินแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมฯจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณีลิงก์เพิ่มเติม : http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=3118


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.