ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5


วันที่ 04  มิถุนายน  2562
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 432 ครั้งการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017)

“คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี”

(Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Technologies)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

 

 

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านทักษะความรู้ความชำนาญตามวิชาชีพ สร้างความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม กระบวนการสำคัญอีกประการหนึ่งของการวิจัย คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ซึ่งการเผยแพร่ความรู้และผลงานอันเนื่องมาจากการทำวิจัยของอาจารย์ให้แก่สาธารณะนั้น การประชุมวิชาการย่อมเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ เพราะเป็นสถานที่ในการนำเสนอความรู้และผลงานวิจัยผ่านการการประชุมวิชาการ เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิโดยการอภิปรายถามตอบข้อสงสัย เป็นแหล่งประเทืองปัญญาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่หน่วยงานต่างๆ  รวมถึงการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการและวิจัยร่วมกันในอนาคต

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 TECHCON 2017 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ITECH 2017  มีรูปแบบโครงการ คือ การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ นิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และบรรยายความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key Speakers)

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 TECHCON 2017 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ITECH 2017 จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของอาจารย์ของวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด รวมถึงเป็นการฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญจนสามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

วัตถุประสงค์

          1)  เพื่อสร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่วิทยาลัยผ่านการจัดการประชุมวิชาการ

          2)  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์สู่สาธารณะ

          3)  เพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา

          4)  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่หน่วยงานต่างๆ  รวมถึงการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการ              สำหรับการวิจัยร่วมกันในอนาคต

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน

          วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -17.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1)  วิทยาลัยมีชื่อเสียงอันดีงามด้านวิชาการจากการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น

          2)  ผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ

          3)  ผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

          4)  ผลงานวิชาการและนวัตกรรมได้รับการพัฒนา

          5)  วิทยาลัยมีพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการในการวิจัยร่วมกัน

 

รูปแบบการนำเสนอ

1) การนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความฉบับเต็ม (Full paper) ได้ที่ http://techcon.siamtechu.net ทั้งนี้ผู้นำเสนอต้องทำ    MS Power Point 2003 ในการนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมสัมมนาตามกลุ่มย่อยต่างๆ เป็นเวลา 10 นาที และถามตอบ 5 นาที

2) โปสเตอร์ (Poster presentation) ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความฉบับเต็ม (Full paper) และโปสเตอร์ ได้ที่ http://techcon.siamtechu.net

 

กลุ่มย่อยการนำเสนอ

          1)  วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

          2)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3)  สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์

          4)  การบริหารธุรกิจและการจัดการ

          5)  ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน

          ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์         http://techcon.siamtechu.net

         

กำหนดการสำคัญ

 

           17/07/60 - วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม (full paper) และบทคัดย่อ

                              17/07/60 - วันสุดท้ายของการชำระเงินปกติ

                              21/07/60 - แจ้งผลการตอบรับ

                              24/07/60 - วันสุดท้ายของการส่งบทความ (ฉบับแก้ไข)
ลิงก์เพิ่มเติม : http://techcon.siamtechu.net/2019/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.