ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น


วันที่ 08  กรกฏาคม  2559
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 710 ครั้งทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
 

วัตถุประสงค์ของทุน

           ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ของทุนอยู่หลายประการ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนและทันเวลา โดยอาศัยกลไกงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดำเนินการอนุมัติทุนวิจัย ณ สำนักงาน สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ เพื่อมุ่งให้เกิดความคล่องตัวในการวิจัย โดยสามารถทราบผลการพิจารณาทุนภายในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมนักวิจัยในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด กับชุมชนและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสในการทำงานวิจัย


โครงการที่จะเสนอขอทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
2. เป็นงานที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในวงกว้างหรือในเชิงพาณิชย์
 

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย

• นักวิจัย อาจารย์และนักวิชาการในหน่วยงานวิจัย(ภาครัฐ) และสถาบันการศึกษา (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
• ผู้ขอรับทุนต้องมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมอย่างเพียงพอและจริงจัง
• ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินการวิจัยให้สำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
• ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาและแนวทางหลักที่ดำเนินการวิจัย

 

เงื่อนไขการสนับสนุน

อนุมัติงบประมาณโครงการละ ไม่เกิน 200,000 บาท
ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่เกิน 1 ปี
 

ขั้นตอนการเสนอโครงการ

1. ผู้ขอรับทุนจัดทำ แบบข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ สวทช.ภาคเหนือ ( สามารถ download แบบฟอร์มได้จาก www.nnr.nstda.or.th )
2. ส่งไฟล์โครงการเพื่อพิจารณาเบื้องต้น ทางอีเมลล์ rde@nnr.nstda.or.th หรือจัดส่งแผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด (โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด)
3. สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ จะดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยกับผู้ขอรับทุนโดยตรงต่อไป

 

10931044_1128098290553491_8338215763807391150_o.png

Download เอกสาร

 เอกสารขอทุนวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดส่งโครงการได้ที่ โทร. 053-226264 หรือ rde@nnr.nstda.or.th

แนะนำฝ่าย


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.