ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติราชภัฏสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15


วันที่ 07  พฤษภาคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 365 ครั้งโครงการประชุมวิชาการ

๑. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีภายในประเทศมีการ
สร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยด้านต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ นักวิจัยทั้งของมหาวิทยาลัย และจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านทางการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานราก

 ๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพื้นที่
๒.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มนักวิจัย
๒.๓ เพื่อสร้างเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจาก
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๓.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๓.๑ ได้องค์ความรู้และข้อคิดเห็นจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ ได้แนวทางในการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานรากในแต่ละพื้นที่ เพื่อการ
พัฒนาภูมิภาคและประเทศโดยภาพรวม
๓.๓ ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และภาคเครือข่ายจากและสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
ทั่วประเทศได้เผยแพร่ในแวดวงวิชาการและเผยแพร่สู่สาธารณะ

.  วัน และสถานที่จัดประชุม

วันที่  ๑๒–๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๕.  หัวข้อและเนื้อหาของการประชุม
การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ แบ่งประเด็นที่เป็นเนื้อหาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการออกเป็น ๘ กลุ่ม ประกอบด้วย
๕.๑ การศึกษา
๕.๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๓ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๕.๔ พัฒนาสังคม
๕.๕ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕.๖ การท่องเที่ยว
๕.๗ International Group

 ๖.  รูปแบบในการจัดประชุม
๖.๑  การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
๖.๒  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๖.๓  การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster
Presentation)
๖.๔  การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประชุม
๖.๕  การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

 ๗.  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย
๗.๑  นักวิจัยของของมหาวิทยาลัย นักวิจัยของภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต
นักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิตจากทั่วประเทศที่มีผลงานวิจัยตามกรอบและเงื่อนไขที่กำหนด
๗.๒  ผู้บริหาร และคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
๗.๓  ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน ผู้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย
๗.๔ ผู้สนใจทั่วไป

๘.  เครือข่ายร่วมจัดงาน
๘.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๘.๒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๘.๓ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
๘.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๘.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๘.๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๘.๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๘.๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ

ลำดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงวัน
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ (call for Papers) ๓๐ เมษายน ๖๒
วันสุดท้ายของการส่งบทความ ๓๑ กรกฎาคม ๖๒
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ๑๕ สิงหาคม ๖๒
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ แก่นักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยปรับแก้ไข ๑๖ กันยายน ๖๒
นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเรียบร้อย) ส่งกลับหน่วยงานผู้จัดการประชุม ๓๐ กันยายน ๖๒
เชิญองค์ปาฐกและวิทยากรรับเชิญ ๑ ตุลาคม ๖๒
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม ๑ ตุลาคม ๖๒
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะทำงาน ๑ ตุลาคม ๖๒
จัดเตรียมต้นฉบับเอกสารประกอบการประชุม ๑ ตุลาคม ๖๒
๑๐ วันแถลงข่าวจัดงาน ๓ ธันวาคม ๖๒
๑๑ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการและนักวิจัยนำเสนอผลงาน ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๖๒

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.