ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 “ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21: ตัวตน ชุมชน สังคม โลก”


วันที่ 07  พฤษภาคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 250 ครั้ง“ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21: ตัวตน  ชุมชน  สังคม โลก”

Trends in the Arts in the 21st Century: Individual, Community, Society and the World
วันศุกร์ที่  16   สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของโครงการ 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังนั้นในสถานะที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงการวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงส่งเสริมให้คณาจารย์ในแต่ละสาขา ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการรังสรรค์ผลงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ต่อประชาคมธรรมศาสตร์ และสาธารณชนทั่วไป ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยสร้างสรรค์ ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรต่าง ๆ นักออกแบบ และศิลปิน ที่ผลิตผลงานศิลปะและการออกแบบเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับชาติหรือระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ โดยการสร้างคุณค่าทางจิตใจ อันจะก่อให้เกิดสุนทรียภาพในชีวิต จึงเห็นควรดำเนินงาน “โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นผลจากการพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ และศิลปินผู้มีส่วนร่วมการพัฒนาวิชาการ รวมถึงเป็นเครือข่ายศิลปินของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนี้ นอกจะเป็นส่วนของงานด้านการศึกษาและการพัฒนาวิชาการแล้ว ยังเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมรูปแบบหนึ่งด้วย

  วัตถุประสงค์ของโครงการ

   1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีเวทีในการผลิตงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
   2. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรมศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการศิลปกรรมในด้านการผลิตงานสร้างสรรค์กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ 
   3. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ประชาชนและสังคม 
   4. เพื่อเผยแพร่ผลงานที่มีคุณค่าทางความคิด และทางสุนทรียศาสตร์แก่สาธารณชน 
   5. เพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านการแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

 

   ผู้รับผิดชอบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   รูปแบบการดำเนินงาน     

     1. การเสวนาบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture)

     2. นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

     3. การจัดนิทรรศการงานสร้างสรรค์ (Exhibition)

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    1. สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ และดนตรี

    2. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

    3. สาขาการออกแบบแฟชั่น

    4. สาขาการออกแบบสิ่งทอ

    5. สาขาทัศนศิลป์

กำหนดการและวิธีส่งผลงาน

31 พฤษภาคม 2562  

หมดเขตส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการ

โดยส่งทาง E-mail : fineartstu@gmail.com

14 มิถุนายน 2562

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ ทาง E-mail รายบุคคล

28 มิถุนายน 2562

ยืนยันการนำเสนอผลงานผ่านทางเว็บไซด์ https://forms.gle/VKYCj9F4cP17fYtV7

28 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562

รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม  โดยไม่นำเสนอผลงาน ทาง https://forms.gle/9zUF3PghP9mRNjww7

16 สิงหาคม 2562   

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

30 สิงหาคม  2562   

ส่งบทความฉบับเต็ม Full Paper ผ่านทางเว็บไซด์ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/journal/fa-jornal-textหรือ ทาง E-mail : fineartstu@gmail.com

ข้อแนะนำสำหรับการส่งบทความฉบับเต็ม ( Full Paper ) Download

บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการนี้ จะได้รับตีพิมพ์ในศิลปกรรมสาร หลังจากที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)

  ลงทะเบียน

    - ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน

         1.ส่งบทคัดย่อ (Abstract) ทาง E-mail : fineartstu@gmail.com

         2.รอประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ ทาง E-mail รายบุคคล

         3.ยืนยันการนำเสนอผลงาน ได้ทาง https://forms.gle/VKYCj9F4cP17fYtV7

    - ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน      

         ลงทะเบียนทาง https://forms.gle/9zUF3PghP9mRNjww7

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร 02-6966249  คุณวรัญญา จงใจรักษ์

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/fatu-academic-conference


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.