ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน The 7th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2019)


วันที่ 29  เมษายน  2562
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 819 ครั้งConference Theme: Science Education for Global Sustainability: Integration and Innovation

Conference Strands

            Strands 1: Science and Technology

            Strands 2: Humanities and Social Science

            Strands 3: Science Teaching and Learning

            Strands 4: Pre-service Science Teacher Education

            Strands 5: In-service Science Teacher Professional Development

            Strands 6: Higher Education

            Strands 7: ICT in Science Teaching and Learning

            Strands 8: Assessment and Evaluation in Science Education

            Strands 9: Science for Early Childhood Education

            Strands 10: STEM Education

 

Submission guidelines

Abstract submission

To present an oral or a poster session, you should submit an abstract May 15th, 2019 as follows.

- Abstract with 250 words, English only

- Pdf file with Times New Roman 12pt.

- The abstract file should be submitted online with EasyChair system via: https://easychair.org/conferences/?conf=iset20190

 

Proceedings submission

ISET 2019 proceedings 
Authors who wish to have full paper included in the conference proceeding, you should submit your proceedings by July 1st, 2019

Guideline for ISET 2019 proceedings

- Pdf file with Times New Roman 12pt.

- Only authors of accepted abstracts can submit the proceedings.

- 6 - 10 pages including references, English only

- Full paper file should be submitted online by updating file with the same submission number as your submited abstract via EasyChair system: https://easychair.org/conferences/?conf=iset20190

Poster

- Submit your abstract file in .pdf format

- Submit your poster file in .pdf format to the conference

- Poster dimensions are 80 cm. wide x 120 cm tall

- The title of your paper is outstandingly at the top of the poster to allow viewers to be able to read.

- An example of ISET 2019 poster, CLICK HERE for *.pdf version or CLICK HERE for *.ppt version

- You can download the heading of ISET 2019 poster, CLICK HERE 
* Further information about abstract, proceeding, and poster guidelines CLICK HERE
**An abstract example CLICK HERE

Types of Presentation

Oral Presentation

- Traditional presentation allows for 15 minutes.

- LCD projector and computer are compatible with Microsoft Windows.

(If you would like to use Mac, please contact the technician before your presentation.)

- It is advisable to prepare A4 size handouts of presentation.

Poster presentation

- The place you can post your poster will be assigned on site. The posters will be grouped by strand.

- The authors should post their poster 10 minute before the session.

- Posters will be presented during the poster session.

- Each presenter is required to stay during the session to discuss with participants.

Participate Only

- Fill ISET 2019 Registration form at ISET 2019 Registration page and make a payment for the registration fee.

Important dates

Abstract submission

today – May 15th, 2019

Accepted paper announced date

May 25th, 2019

Full paper submission

July 1st, 2019

Early bird registration

Until July 10th, 2019

Regular registration

Until July 16th, 2019

 

Payments
Registration fee includes: Conference abstract book, e-Conference proceeding book, Lunches and Coffee breaks and Welcome dinner.

In each submission, one of authors has to make a registration and pay a registration fee

If first author is a graduate student at time of submission, please attach a scanned student ID card or a proof letter of the student status then send it to iset2019inth@gmail.com

 

Registration rates

Types of registration

Early bird registration
(Today - May 31st, 2019)

Regular registration
(June 1st, 2019 onwards)

1. Regular attendee

SEAT Member

Non SEAT Member

 

$300 (5,300 Baht for Thais)

$350 (5,800 Baht for Thais)

 

$350 (6,500 Baht for Thais)

$400 (7,000 Baht for Thais)

2. Student

SEAT Student Member

Non SEAT Student Member

 

$250 (4,500 Baht for Thais)

$300 (5,000 Baht for Thais)

 

$300 (5,300 Baht for Thais)

$350 (5,800 Baht for Thais)

3. Participant

$250 (4,200 Baht for Thais)

$250 (4,200 Baht for Thais)

* Bank transaction fee is the responsibility of participants.

Note: SEAT member application

An applying FIRST year member must pay an initial fee of 700 baht before its membership is considered confirmed. Continuation fees are required to pay an annual for 200 bath and Bank transaction fee is the responsibility of the transferor. The fee can be transferred via Krungthai Bank (Srinagarinwirot Prasanmit University Branch). The account name is Science Educational Association (Thailand) at bank account: 981-4-07051-3. Please upload the document confirming your paid payment to SEAT.THAILAND@gmail.com.

** Download registration membership form click hereลิงก์เพิ่มเติม : http://iset2019.rru.ac.th


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.