ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

18 เมษายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1338 ครั้ง
กำหนดการรับบทความ

 

วันสุดท้ายของการรับบทความ 6 พฤษภาคม 2562
วันแจ้งผลการพิจารณาบทความ 27 พฤษภาคม 2562
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ 10 มิถุนายน 2562
ผู้ส่งบทความลงทะเบียนวันสุดท้าย 10 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความวิจัย

 

  1. การศึกษา
  2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
  4. วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
  5. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6. วิจัยสถาบัน

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation) ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาทีและเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน กำหนดขนาดโปสเตอร์ A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร) ตามรูปแบบ Template Poster

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.aru.ac.th/ncsag2019/
แชร์ข่าวนี้บน facebook