ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5


วันที่ 18  เมษายน  2562
ประเภทข่าว :
อ่านแล้ว : 122 ครั้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 3 - 4  กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


หลักการและเหตุผล
           การเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ว่าจะต้องมีผลงานวิชาการ/วิจัยได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
            นอกจากการจัดการประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 แล้ว สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นับตั้งแต่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 และ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะ ในระดับชาติ
อย่างไรก็ดี ในหลายโอกาส การตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็นเงื่อนไขจำเป็น อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 4 ครั้ง ล่าสุด ระหว่างวันที่ 8 - 9  เมษายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 4  กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 
 
วัตถุประสงค์
            1) เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
            2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
            3) เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ของทั้งเครือข่ายฯ และสมาคมฯ แก่สาธารณะ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            1) นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
            2) นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำบทความวิชาการ/วิจัยซึ่งเขียนขึ้นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ไปลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือวารสารระดับนานาชาติเล่มใดเล่มหนึ่งได้จริง
            3) เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ของทั้งเครือข่ายฯ และสมาคมฯ เป็นที่รับรู้ของสาธารณะในวงกว้างยิ่งขึ้น
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
            นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 20 คน
 
วัน เวลา และสถานที่
            ระหว่างวันที่ 3 - 4  กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://bre.is/dkQ8W-Byh


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.