ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

11 เมษายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 375 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
          ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru  เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปลิงก์เพิ่มเติม : https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru
แชร์ข่าวนี้บน facebook