ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6)


วันที่ 02  เมษายน  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 243 ครั้งโครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างชุมชนนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาและใช้ศักยภาพความเป็นนักวิจัยในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียในการศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ท้องถิ่นที่นักวิจัยสนใจ และ/หรือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและวิธีการแก้ไขปัญหาเดียวกันในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ผู้คน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และปัญหา ในดินแดนสามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ประเทศมาเลเซียที่มีนัยสำคัญต่อประเทศไทย เพื่อให้นักวิจัยในพื้นที่สามารถนำข้อค้นพบ ข้อเปรียบเทียบ มานำเสนอเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่ของตน หรือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

โครงการดังกล่าวมีวิธีดำเนินโครงการในรูปแบบ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา ข้อสังเกต และความคิดเห็น ในการพัฒนาโจทย์วิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม การค้นคว้าข้อมูลเอกสาร การประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยในเชิงรัฐศาสตร์-มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม และเศรษฐศาสตร์ โดยคาดหวังว่านักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจะนำความเห็น และประสบการณ์เหล่านี้ไปครุ่นคิดเพื่อหาวิธีสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยในพื้นที่ของตนเองต่อไป รวมทั้งเพื่อช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคมวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ปัจจุบัน สกว. ได้ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่มาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น โดยใน ปีงบประมาณ 2562 โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่ในรุ่นที่ 6

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. เพื่อทบทวนงานวิจัยที่เคยมีมาในประเด็น คน-รัฐ-กับความรู้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาเลเซียทั้งในฐานะภูมิศาสตร์กายภาพ และ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

(1) กรอบการวิจัยเรื่องคน

 • ชาวไร่, ชาวนา, ชาวสวน, ชาวประมง เพื่อให้เห็นภาพวิถีชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินครัวเรือน พฤติกรรมการบริโภคของคนมุสลิม และพฤติกรรมการบริโภคของชาวพุทธในบริบทสังคมชายแดนใต้ ฯลฯ
 • คนรุ่นใหม่กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ
  • การใช้สิ่งเสพติด เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกระท่อมและกัญชา ทั้งกรณีที่ใช้เพื่อการผ่อนคลาย และความคิดเห็นต่อเรื่องการทำให้สารเสพติดบางชนิดใช้ได้ทางการแพทย์โดยไม่ผิดกฎหมาย
  • การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดทางการเมือง การหย่อนใจ การบริโภค กับการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์
  • การทำงานและใช้เวลาว่างร่วมกับคนต่างศาสนิก เพื่อศึกษาการใช้พื้นที่สาธารณะที่มีคนต่างฐานะ สถานภาพ ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง
 • แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเห็นประเภทของธุรกิจ-อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นแต่อาจขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ งานและความเป็นอยู่ของแรงงาน ความเข้าใจคนและวัฒนธรรมของแรงงาน รวมทั้งการปรับตัวเพื่อให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตในพื้นที่ได้

(2) กรอบการวิจัยเรื่อง “รัฐ”

 • การทำงานของภาครัฐ ศึกษาการทำงานของหน่วยงานของรัฐที่ทำโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชน นโยบายของรัฐที่ต้องเชื่อมโยงกับบทบาทของมาเลเซีย การใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
 • ชีวิตและการทำงานของข้าราชการมลายูมุสลิม ศึกษาชีวิตในสำนักงานของข้าราชการมุสลิมในแง่มุมต่างๆ อาทิ การทำความรู้จักสำนักงานและงานที่ได้รับมอบหมาย กฎกติกาในการทำงาน เพื่อนร่วมงาน โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน/สายงาน การได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

(3) กรอบการวิจัยเรื่อง “ความรู้”

 • ภูมิทัศน์ความเป็นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายอื่นที่ไม่ใช่ซุนนีย์ และกลุ่มชาวซุนนีย์ที่ยึดถือแนวการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน การทำมาหากิน การปฏิบัติกิจทางศาสนาทั้งในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ ความสัมพันธ์กับชาวมุสลิมกลุ่มอื่น) เพื่อให้เห็นความหลากหลายของชาวมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
 • ภูมิทัศน์ความเป็นพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเชื้อสายต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ ความสัมพันธ์และความผูกพันกับพื้นที่บ้านเกิด/ภูมิลำเนา ความสัมพันธ์กับชาวมลายูมุสลิม การนิยามความเป็นมุสลิมของชาวพุทธในพื้นที่จากการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ข่าวคราวเรื่องความรุนแรง และการประชาสัมพันธ์ของรัฐ

นักวิจัยเป้าหมาย

 1. นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้ได้งานวิจัยในแง่มุมใหม่ๆ โดยเริ่มจากการทำวิจัยโครงการขนาดเล็กก่อน
 2. นักวิจัย/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ โดยพิจารณานักวิจัย/นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ชายแดนไทย – มาเลเซียเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนวิจัยชุดโครงการมาเลเซีย รุ่นที่ 6 ต้องเป็นนักวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนจากชุดโครงการมาเลเซียฯ ของ สกว. มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยร่วม

ขอบเขตการวิจัย

เลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบงบประมาณไม่เกิน 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กระบวนการวิจัย

ใช้การเก็บข้อมูลโดยการทำงานภาคสนาม ประกอบกับการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และสื่ออื่นๆ

ระยะเวลาโครงการ

ไม่เกิน 12 เดือน

การเสนอโครงการ

 1. เสนอประเด็นที่นักวิจัยต้องการศึกษา โดยบอกเล่าเรื่องราว และ/หรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความสนใจ และ/หรือจะเป็นกรณีศึกษาของโครงการวิจัย
 2. นักวิจัยต้องแสดงให้เห็นว่าได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะจากงานวิจัยของ สกว. และ/หรือ วช. เพื่อทำให้เห็นความสำคัญของปัญหาการวิจัยและเห็นว่าโครงการวิจัยที่เสนอจะมีความแตกต่าง หรือต่อยอดงานวิจัยก่อนหน้านี้อย่างไร

  นอกจากนี้ ขอให้ทำบรรณานุกรมงานวิจัย และหนังสือที่ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยอย่างครบถ้วนแนบมากับข้อเสนอโครงการด้วย

แนวทางการใช้ประโยชน์

 1. นำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากงานวิจัยเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางความรู้ต่อสาธารณะในการประชุมทางวิชาการ
 2. นำเสนอข้อสรุปของงานวิจัยในรูปบทความวิชาการ
 3. จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก www.trf.or.th (หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ สกว.”) และนำส่งมาทาง Email: rapeeporn@trf.or.th (ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
(ส่งมาทางอีเมลเท่านั้น หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมลของท่าน)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่: รพีพร โทร 0-2278-8217 / rapeeporn@trf.or.th


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6) 3
แบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการ “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6) 0

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://bre.is/985Z9lpst


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.