ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)


วันที่ 02  เมษายน  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 195 ครั้งทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจําปี 2562 
(2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562 (ค.ศ. 2019) โดยเป็นทุนทําวิจัยระยะสั้น 6 - 12 ดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดัง โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัคร ตามที่ NRF กําหนด ดังนี้

 1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือ เชิญให้ร่วมทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง ๑ (หนึ่ง) ชุด พร้อมสําเนา 6 (หก) ชุด รวมเป็น 7 (เจ็ด) ชุด ดังนี้
  2.1 ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กําหนด (Annex 1, 2 และ 3) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ ๒๑ หัวข้อย่อย ๑ และ ๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะ หน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority) 
  2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดําเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษพิมพ์ เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทํา) 
  2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)  
 3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ ๒ มายัง วช. ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอ ชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง 
 4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สําหรับผู้ที่ไม่ผ่าน การพิจารณา วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทําลายเอกสาร ดังกล่าว  
 5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัย รับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มีอํานาจในการส่งใบสมัครให้ NRF 

การพิจารณาใบสมัคร 
NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก link ด้านล่างหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 203 โทรสาร 0-256-3049 
อีเมล์ sasivimol.t@nrct.go.th 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://bre.is/hB6I_xcaP


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.