ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แบบฟอร์มขอทุนโครงการ "เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์"


วันที่ 02  เมษายน  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 253 ครั้งทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (Humanities Public Forum Grants)
ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (Humanities Public Forum) มา 11 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศมานำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายในวงวิชาการไทย ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ สกว. จะเปิดให้มีการเสนอชื่อวิทยากรชาวต่างประเทศที่จะเชิญมาบรรยายหรือจัดประชุมสัมมนา โดยจัดสรรเป็น "ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์" จำนวน 3 ทุนด้วยกัน ด้วยหวังว่าทุนดังกล่าวจะช่วยขยายเครือข่ายทางวิชาการ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และบูรณาการความรู้ระหว่างสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้รับทุน
ผู้รับทุนต้องเป็นอาจารย์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือนักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยในประเทศไทย ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของวิทยากร
วิทยากรต้องเป็นนักวิชาการ นักเขียน หรือศิลปินชาวต่างประเทศ ทั้งที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรืออิสระ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในสาขาของตนในระดับนานาชาติ

หมายเหตุ
ผู้รับทุนต้องติดต่อกับวิทยากรในเบื้องต้นและวิทยากรได้ตอบรับในหลักการแล้ว

เกณฑ์การพิจารณา
คณะผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจาก
1. ผลงานและคุณสมบัติของวิทยากร
2. รูปแบบการจัดงาน
3. ศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางวิชาการ แนวคิด วิธีวิจัย หรือประเด็นศึกษาใหม่ๆ
4. โอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยชาวไทย
5. การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์ในวงกว้าง

รูปแบบกิจกรรม
จัดกิจกรรมวิชาการประมาณ 3 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสามารถกำหนดรูปแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของวิทยากร เช่น การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (special lecture) การบรรยายสาธารณะ (public lecture) หรือการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เป็นต้น

ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม
1 สิงหาคม 2562 ถึง 15 กันยายน 2563

กรอบงบประมาณโครงการ
ไม่เกิน 300,000 บาท โดยครอบคลุมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (ผู้รับทุน) ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าจัดกิจกรรม และอื่นๆ

การสมัครขอรับทุน
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/x85mV0Zd6FSHI7Sz2 (หน้านี้) โดยกรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุน
2. ประวัติการศึกษาและความสนใจ/สาขาที่เชี่ยวชาญของผู้รับทุน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร
4. ไฟล์เอกสารข้อเสนอโครงการ (แนบไฟล์ .docx และ .pdf ตาม template ที่กำหนด)
สำหรับ (ร่าง) รายละเอียดการจัดกิจกรรม (ข้อ 7. ในไฟล์เอกสารข้อเสนอโครงการ) ขอให้ผู้รับทุนเขียนรายละเอียดต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ให้ชัดเจน เช่น กำหนดการ หัวข้อการบรรยาย สถานที่จัดกิจกรรม เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- Facebook: Thai Humanities Forum
- Email: humanitiespublicforum@gmail.comลิงก์เพิ่มเติม : https://bre.is/tFzLvEc_r


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.