ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

29 มีนาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 160 ครั้ง
           ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการสำรวจรายชื่อการประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (International Conference) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย และเผยแพร่สู่สาธารณชนในเวทีระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น  แล้วนั้น 
           ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อการประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติตามสาขาวิชาที่เปิดสอนภายในคณะ ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งข้อมูลรายชื่อ   การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (ตามแบบฟอร์มแนบมานี้) กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน  2562 เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในด้านการพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติของบุคลากรต่อไป

 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook