ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562"

13 กุมภาพันธ์ 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 371 ครั้ง
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร

"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562"

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ

- เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
- ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ และความมั่นคง

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5

***"" สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2562 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ ตามระบุใน website ""***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8200 ต่อ 8401 และ 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.thลิงก์เพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/div5
แชร์ข่าวนี้บน facebook