ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 29  มกราคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 642 ครั้ง



          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 4 ประเภททุนประกอบด้วย ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ตามประประกาศด้านล่างนี้
          - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย)
          - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา)

กำหนดการเซ็นสัญญาประเภททุนเพื่อพัฒนานักวิจัย   :

วันที่เซ็นสัญญา ประเภททุน เวลา สถานที่เซ็นสัญญา
4 กุมภาพันธ์ 2562 พัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัมนาท้องถิ่น 09.00 – 16.30 น

ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา

5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5 กุมภาพันธ์ 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่ 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5 กุมภาพันธ์ 2562 พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารประกอบการลงนามสัญญารับทุน
     1. แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (เซ็นชื่อด้วยปากกา ห้ามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ word และ pdf จำนวน 1 แผ่น
     2. สำเนาบัตรประชาชน  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  2  ฉบับ
     3.   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกชื่อบัญชี ชื่อนักวิจัย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน จำนวน  2  ฉบับ (เฉพาะประเภททุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
 
แนวทางการปฏิบัติในการลงนามสัญญารับทุน
     ให้นักวิจัย มาลงนามสัญญารับทุนตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อรวบรมส่งให้อธิการบดีลงนามต่อไป (หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้  ให้ท่านแจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์. 055-267038 โทรภายใน. 7230  ,092-1935153  นิโลบล ฉ่ำแสง)
 
หมายเหตุ   *** ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่
                        ประเภททุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
                        ประเภททุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                        ให้มารับเอกสารบันทึกข้อความขอเปิดบัญชีธนาคารชื่อโครงการวิจัยในวันที่ลงนามสัญญารับทุน
 
กำหนดการลงนามสัญญาประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาลับณฑิตศึกษา   :

วันที่ลงนามสัญญา ประเภททุน เวลา สถานที่เซ็นสัญญา
1 กุมภาพันธ์  2562 ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา


เอกสารประกอบการลงนามสัญญารับทุน

     1. แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (เซ็นชื่อด้วยปากกา ห้ามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ word และ pdf จำนวน 1 แผ่น
     2. สำเนาบัตรประชาชน  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ของ
               อาจารย์ที่ปรึกษา                  จำนวน  2  ฉบับ
               นักศึกษา                             จำนวน  2  ฉบับ
     3.   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกชื่อบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน    จำนวน  2  ฉบับ

แนวทางการปฏิบัติในการลงนามสัญญารับทุน

ให้นักศึกษาและบัณฑิตพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา มาลงนามสัญญารับทุนตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้  ให้ท่านแจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : โทรศัพท์. 055-267038 โทรภายใน. 7230  ,092-1935153 นิโลบล ฉ่ำแสง

 






แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.