ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 16  มกราคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 444 ครั้งหลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างพันธมิตรวิจัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สกว. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ CAS ได้จัดให้มี Joint Workshop on Science and Technology Cooperation: Biodiversity มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเกิดเป็นโจทย์วิจัยของภูมิภาคและของโลก โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่นักวิจัยไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยกำหนดหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) การวิจัยระบบนิเวศได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบและกับสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่า ทะเล 3) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) และ 4) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการขยายความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปยัง National Natural Science Foundation of China (NSFC) โดย สกว. และ NSFC ได้เห็นชอบในการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Joint Funding ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง สกว. คาดหวังว่าการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะโครงการร่วมไทย-จีน (Joint Project) ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของโลก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวมกลุ่มการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือของนักวิจัยที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชย์ รวมถึงชุมชนและสังคม
 3. เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

ในปีงบประมาณ 2562 สกว. และ NSFC เห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการกำหนดกรอบดังนี้

 1. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity)

  การวิจัยความหลากหลายของสปีชีส์ พันธุกรรมของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ในระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน ที่ใช้ข้อมูลจากงานอนุกรมวิธานดั้งเดิมนำไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล ตลอดจนการจัดทำบัญชีรายการ ฐานข้อมูล และตัวอย่างต้นแบบ (voucher specimens) ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ จากข้อมูลทางสัณฐานสู่ข้อมูลเชิงดิจิทัล

 2. การวิจัยระบบนิเวศได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบกับสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่า ทะเล
 3. ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts)

  งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลผลิต อาจเป็นได้ทั้งงานวิจัยวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งต้องมีต้นกำเนิดจากทรัพยากรทางชีวภาพทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยการต่อยอดจากพื้นความรู้ และ/หรือข้อมูลในฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ และ/หรือ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม

 4. การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

  การจัดแปลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั้งจากฐานข้อมูลเชิงสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุล ไปเป็นข้อมูลเชิงดิจิทัลด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ทั้งนี้อาจเป็นการวิจัยร่วมกันกับโครงการในข้อ 1

2. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 2.1 เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทยเป็นหลัก และมีการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง  ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อมูลใหม่ มีการตีความใหม่และ/หรือมีการสร้างระเบียบวิธีใหม่ มีการบูรณาการกับหลายสาขาเพื่อให้เกิดการต่อยอดได้จริง
 2. 2.2 โครงการวิจัยนี้ต้องมีองค์ประกอบของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (Co-Principal Investigator, Co-PI) เป็นนักวิจัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต้องยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก NSFC โดยตรงในช่วงเวลาเดียวกันกับทุนวิจัยนี้ และหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเสนอขอรับทุนได้ไม่เกิน 1 โครงการเท่านั้น
 3. 2.3 ในการเลือกผู้ร่วมงานวิจัยจีน ควรเลือกให้สามารถเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของโครงการร่วมได้เป็นอย่างดี โดย สกว. จะให้การสนับสนุนทุนวิจัยเมื่อโครงการวิจัยนี้ผ่านการประเมินโดย สกว. และโครงการของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมได้รับการสนับสนุนจาก NSFC แล้ว
 4. 2.4 มีการนิยามปัญหา และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าการแสวงหาความรู้ใหม่ของโครงการที่เสนอจะเป็นทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยให้แก่นักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 5. 2.5 เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3. คุณสมบัติของนักวิจัยหลัก (Principal Investigator, PI)

 1. 3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทำงานประจำ สังกัดอยู่ในสถาบันอุดม ศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
 2. 3.2 เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน) และไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์  โดยต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือชื่อท้าย
 3. 3.3 ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 4. 3.4 เป็นผู้ที่มีประวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี
 5. 3.5 มีความสามารถในการบริหารจัดการนำกลุ่มวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
 6. 3.6 ในช่วงเวลาที่รับทุนนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการ จะต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน  และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
 7. 3.7 สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ

4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล

 1. 4.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย "คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ"  และใช้ "ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ" (reviewer) ภายนอกร่วมด้วย  ดังนั้นหากกลุ่มผู้เสนอโครงการวิจัยมีความเห็นว่าควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดพิจารณา  กรุณาระบุท้ายข้อเสนอโครงการด้วยพร้อมทั้งข้อมูลเท่าที่มีเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านและความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กับนักวิจัยในโครงการ โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน  คณะกรรมการอาจจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงการแนะนำมาหรือไม่ก็ได้  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้  ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ  ทั้งนี้หากผู้เสนอโครงการไม่สามารถมานำเสนอโครงการด้วยตนเองได้  สกว. ขอสงวนสิทธิถือว่าผู้เสนอโครงการสละสิทธิ์
 2. 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้
  • หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานแบบบรรยายตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำ และหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
  • จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนนำเสนอผลงานแบบบรรยายเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

5. วงเงินทุนวิจัย ระยะเวลาดำเนินการและผลงานที่ได้จากโครงการ

งบประมาณโครงการ  โครงการละไม่เกิน 5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นราย 6 เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยหลักไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน  โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย 10 บทความ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) (สกว. สนับสนุนการตีพิมพ์ในควอไทล์ที่ 1 และ 2) ทั้งผลงานของนักวิจัยไทย และผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจีนโดยมีนักวิจัยไทยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือชื่อแรกในบางผลงานโดยเฉพาะที่มีการใช้ทรัพยากรจากประเทศไทย และผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งในด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่

สถาบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพิ่มทุนได้ตามความเหมาะสม และอาจจะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอก

ทั้งนี้ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการให้ทุนตามสัญญาหรือให้เงินอุดหนุนเพียงบางส่วนแก่ผู้รับทุนหรือหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน ในกรณีผู้ให้ทุนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

6. การทำสัญญารับทุน

สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้รับทุน (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน

7. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

สถาบันต้นสังกัดต้องเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ และจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

การสมัครขอให้ยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ PDF มาทางอีเมล์ saengpetch@trf.or.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. 8.1 แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อและข้อเสนอโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 2. 8.2 หน้าแรกของ reprint ของนักวิจัยหลักที่เป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2014 ถึงปัจจุบัน)
 3. 8.3 ประวัติของนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการฝ่ายไทย และประวัติของนักวิจัยหลักฝ่ายจีน (ภาษาอังกฤษ)
 4. 8.4 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สกว.
โทรศัพท์ 0-2278-8254 E-mail : saengpetch@trf.or.th


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description Downloads
Download this file (Call_for_Papers-TRF-CAS-NSFC_Biodiversity-2562.pdf)Call for Papers (Biodiversity) ประกาศรับสมัครทุน... “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปีงบฯ 2562 6
Download this file (Call_for_Papers_and_Research_Proposal_Form-Biodiversity-2562.doc)Research Proposal Form ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (DOC) 2

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/mKzpCs


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.