ข่าวประชาสัมพันธ์

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 (Strategic Research Issue: SRI9)

15 มกราคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 316 ครั้ง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9
(Strategic Research Issue: SRI9)

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร”

ประเด็นวิจัย

“บทบาทครอบครัวและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการปรับสมดุลโครงสร้างและคุณภาพประชากรไทย”

1. หลักการและเหตุผล

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรไทยที่ได้เข้าสู่สังคมสูงวัย โดยมีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง แต่ในขณะที่ประชากรสูงวัยกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของกองทุนประชากรแห่งสหประขาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากรไทยซึ่งเริ่มเผยให้เห็นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และได้มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 หรือในอีก 21 ปีข้างหน้า จำนวนวัยเด็กและวัยแรงงานจะอยู่ที่ร้อยละ 16 และ 52ตามลำดับ และจำนวนประชากรสูงวัยจะอยู่ที่ร้อยละ 32 จากที่กล่าวมานั้นพลวัตประขากรดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรไทย และเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว สังคมได้เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ได้กลายเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง และมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น จะส่งผลให้ศักยภาพความเจริญเติบโตและการแข่งขันของประเทศไทยลดลง

การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ชาติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่ผ่านมาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจครอบครัวในหลากหลายมิติและแตกต่างในเชิงรูปแบบ การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการเงิน และการส่งเสริมให้เกิดการอยู่ดีมีสุข ซึ่งที่ผ่านมามีผลการดำเนินการในหลายโครงการทั้งที่เป็นโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ให้ผลการศึกษาที่น่าสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถสร้างผลกระทบในแง่ของการปรับสมดุลทางโครงสร้างประชากรที่เป็นอยู่ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศได้ ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ทางคณะกรรมการที่ปรึกษา กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9)” มีมติพิจารณาให้ทุนวิจัยที่เน้นไปที่หัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรไทยให้อยู่ในสภาวะที่ “สมดุล” และ “มีประชากรที่มีคุณภาพ” โดยเน้นการส่งเสริม สนับสนุนให้ “ครอบครัว” ทำหน้าที่ได้ดี คือ 1) เพื่อผลิต (reproduce) และพัฒนา (develop) คนเพื่อผลิตคนรุ่นใหม่และทดแทนคนจากรุ่นสู่รุ่น 2) การให้ “สถาบัน” มีส่วนเอื้อ ช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนครอบครัวในการทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาคนอีกด้วย โดยเฉพาะสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัวตั้งแต่เกิดจนตายตามช่วงอายุหรือกลุ่มวัยที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ศูนย์ดูแลรับฝากครรภ์ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์ให้คำแนะนำก่อนวัยเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หน่วยงานจัดหาพี่เลี้ยงดูแลบ้าน เป็นต้น รวมทั้งมิติและประเด็นต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยให้ครอบครัวทำหน้าที่ดังกล่าวหรือการผลิตองค์ความรู้ที่จะทำให้เข้าใจบริบทของสังคมในมิติเชิงครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน และ 3) เพื่อการออกแบบ “นโยบายครอบครัว” ที่เหมาะสมและที่เป็นไปได้จริง

2 คำถามวิจัยและโจทย์วิจัย

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ได้มีการกำหนดคำถามวิจัยและโจทย์วิจัย ดังนี้

 1. ครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่ผลิตคนทดแทน และพัฒนาคนรุ่นต่อไปให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม แต่ปัจจุบันครอบครัวไทยไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทำอย่างไรจะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เพื่อเอื้อให้ครอบครัวไทยสามารถทำหน้าที่ตามที่ควรจะเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ?
 2. การพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงดูเด็กด้วยนวัตกรรมทางสังคมให้มีมาตรฐานและเหมาะสมต่อการเติบโตสมวัยสามารถทำอย่างไรได้บ้าง?
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทระหว่างเพศชายและหญิงในการเลี้ยงดูบุตร จะสามารถดำเนินการรณรงค์ให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคได้อย่างไร?
 4. ทำอย่างไรให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าและการเลี้ยงดูบุตรเพื่อพัฒนาคนเป็นไปอย่างสมดุล?
 5. การทำให้สังคมมีความปลอดภัยซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในการมีบุตรที่เติบโตในสังคมที่มีคุณภาพ ทำอย่างไรได้บ้าง?
 6. ความแตกต่างระหว่างการมีบุตรเพิ่มในครัวเรือนยากจนควรได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องใดบ้างที่จะทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ?
 7. บทบาทของศูนย์ดูแลเด็กเล็กทั้งที่เป็นรายวัน (Day Care Center) หรือ ดูแลในระยะยาว (Long Term Care Center) ควรเป็นอย่างไร และดำเนินการอย่างไรได้บ้าง?
 8. การประเมินและติดตามผลนโยบายครอบครัว (Family Policy) และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการดำเนินการต่อเนื่องหรือทบทวนให้การออกมาตรการต่างๆ ควรดำเนินการอย่างไร?
 9. มิติหรือประเด็นอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ครอบครัวในรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปัจจุบัน การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาบทบาทครอบครัวในปัจจุบันและศึกษาวิธีการที่จะทำให้ครอบครัวได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งการผลิตคนรุ่นใหม่และการพัฒนาคนเพื่อทดแทนอันจะนำไปสู่การปรับสมดุลในโครงสร้างทางประชากร
 2. เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อศึกษาในมิติหรือประเด็นอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้ทั้งครอบครัวและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นและเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะและประโยชน์ในเชิงนโยบายหรืออื่นๆ ที่สามารถทำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อปรับสมดุลของโครงสร้างประชากรไทยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ความรู้ในวงวิชาการสาธารณะด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
 6. เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการโดยนำโจทย์วิจัยในระดับนโยบายไปศึกษาเพื่อตอบสนองต่อสังคมในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต
 7. เพื่อสร้างและต่อยอดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย: สามารถสร้างนวัตกรรมหรือข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับสมดุลของโครงสร้างประชากรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปใช้ได้กำหนดนโยบายและทำได้ในเชิงปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการจัดทำและหรือต่อยอด “นโยบายครอบครัว” เพื่อมุ่งการทำหน้าที่ของครอบครัวที่ควรจะเป็น
 2. การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ: สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำหน้าที่และแสดงบทบาทของครอบครัวเพื่อนำไปสู่การผลิตคนรุ่นใหม่เพื่อทดแทน
 3. สามารถพัฒนานักวิจัยในพื้นที่วิชาการในแวดวงประชากรและสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อสนับสนุนให้มีวงวิชาการเพื่อเกิดความรู้ใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านนี้

5. การเสนอโครงการ

ผู้สนใจเสนอโครงการสามารถเลือก โจทย์วิจัย ตามข้อ 2 โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และโปรดส่งเอกสารเป็น Concept Paper (ไม่เกิน 3 หน้า A4) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อโครงการ/หัวข้อการวิจัย
 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 3. กรอบการวิเคราะห์ (Analytical Framework)
 4. แนวทาง/วิธีการทำงาน ระเบียบวิธีการวิจัย
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 6. ชื่อหัวหน้าโครงการ สังกัด สถานที่ติดต่อทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address 
  และประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ในการวิจัย (โดยย่อ)

6. กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถส่ง Concept Paper ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยส่งมายัง

สำนักประสานงาน SRI9 ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดยขอให้นำส่งทั้ง word และ pdf file มายัง Email address: teera.sd@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/NLPRgT
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook