ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 10 "อุดมศึกษาไทยในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล"

08 มกราคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 587 ครั้ง
กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
The 10th Hatyai National and International Conference

  ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความฉบับเต็ม
: บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
  แจ้งผลการรับบทความ
: ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งบทความ
  ชำระค่าลงทะเบียน
: ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากแจ้งผลการตอบรับ
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
: ภายใน 31 มีนาคม 2562
  แจ้งผลการปรับแก้ไขบทความ
: ภายใน 10 เมษายน 2562
  ส่งบทความฉบับแก้ไข
: ภายใน 30 เมษายน 2562
  พิธีเปิด และการนำเสนอผลงาน
: 12 กรกฎาคม 2562
  โปรแกรมทัศนศึกษา
: 13 กรกฎาคม 2562
  Upload Proceeding ขึ้นเว็บไซต์
: 29 สิงหาคม 2562

อัตราค่าลงทะเบียน

  รูปแบบการเข้าร่วม
ชำระค่าลงทะเบียนภายใน
 
 
ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2562
  นำเสนอผลงานระดับชาติ
1,200 บ.
1,600 บ.
  นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
2,000 บ.
3,000 บ.
  ผู้เข้าฟังบรรยาย
ท่านละ 500 บ. บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 
  โปรแกรมทัศนศึกษา
ท่านละ 1,000 บ. บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562
 

 

สาขาการนำเสนอ
(ระดับชาติ)

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มการศึกษา
- กลุ่มการบริหารและการจัดการ
- กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาการนำเสนอ
(ระดับนานาชาติ)

- Education
- Social Science

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.hu.ac.th/conference/
แชร์ข่าวนี้บน facebook