ข่าวประชาสัมพันธ์

สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม รอบ 1/2562 (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) ภายใตประเด็นวิจัยดานเกษตรกรรมยั่งยืน และดานสุขภาพ

07 มกราคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 436 ครั้ง
หลักการและเหตุผล
           เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม ตลอดจนสงเสริมใหผูประกอบการไดแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนดวยงานวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงไดรวมมือกับ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน) (สนช.) สงเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มตน และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ เชื่อมโยงผลงานวิจัยสูการสรางนวัตกรรม ผานการสนับสนุน “ทุนวิจิยและนวัตกรรมเพือกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ดวยโจทยวิจัยที่เปนความตองการของผูประกอบการ

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม รอบ 1/2562  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/eSZKr3
แชร์ข่าวนี้บน facebook