ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

24 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 852 ครั้ง
กำหนดการ

1. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย 7 ธันวาคม 2561
2. ปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย 7 มกราคม 2562
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย 10 - 20 มกราคม 2562
4. รับบทความวิชาการ บทความวิจัยที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 21 - 27 มกราคม 2562
5. ประกาศบทความที่ผ่านการคัดเลือก 1 กุมภาพันธ์ 2562
6. ประชุมวิชาการระดับชาติ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าลงทะเบียน


ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม

1. บุคคลภายนอก/นักวิจัย

2. นิสิต/บุคลากร มจร

3. นำเสนอด้วยโปสเตอร์

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

 

ลงทะเบียน

3,000 บาท

2,000 บาท

+1,000 บาท

500 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน

ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

บัญชีเลขที่ 368-2-29007-1 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ E-mail : roiet@mcu.ac.th ภายใน 1-2 ชั่วโมง

 

การส่งบทความ

บทความที่ส่งจะต้องมีความยาว 5-10 หน้ากระดาษ โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานเอกสารงานประชุมวิชาการ MCU101 CONGRESS I และกำหนดให้ส่งบทความเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม MS Word เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

ส่งบทความได้ที่ E-mail : roiet@mcu.ac.th

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลิงก์เพิ่มเติม : https://sites.google.com/view/mcu101congress-i
แชร์ข่าวนี้บน facebook