ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562

03 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 282 ครั้ง
นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและความสำคัญ

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย
ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ดังนี้

  1. มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  2. มาตรการการควบคุมบุหรี่ผิดกฎหมาย
  3. มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
  4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  5. มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
  6. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

โดยในแต่ละชุดโครงการวิจัย จะประกอบด้วยหัวข้อโจทย์วิจัยในประเด็นต่าง ๆ (ตามเอกสารแนบ)

หมายเหตุ นักวิจัยทุกท่านที่จะขอรับทุน จะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) ก่อนสมัครขอทุนทุกรูปแบบ โดยทำการสมัครเข้าไปในระบบเรียนออนไลน์

รายละเอียดเพิ่ม คลิกลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/3ePNgc
แชร์ข่าวนี้บน facebook