ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

21 พฤศจิกายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 575 ครั้ง
          ตามที่ท่าน ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ลงนามในสัญญารับทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บัดนี้ถึงระยะเวลาที่ท่านต้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน แล้วนั้น
          ในการนี้ ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอให้ท่านรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนด้วยวาจา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา       ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล ตามกำหนดการดังแนบ (ขอให้นักวิจัยนำเสนอรายงานดังกล่าวด้วยตนเองตามกำหนดเวลา หากไม่มานำเสนอด้วยวาจาตามกำหนดเวลา สถาบันวิจัยและพัฒนาจะถือว่าท่านไม่ได้รายงานความก้าวหน้า) และขอให้ท่านส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้อมส่งเอกสารตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในวันที่ท่านมานำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย          หมายเหตุ : ท่านสามารถรายงานความก้าวหน้าในรูปแบบการนำเสนอแบบ Oral หรือ โดยใช้File Power Point /เอกสารประกอบการรายงาน
แชร์ข่าวนี้บน facebook