ข่าวประชาสัมพันธ์

[ปิดรับลงทะเบียนแล้ว 28/11/2561]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

28 พฤศจิกายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 759 ครั้ง
[ ปิดรับลงทะเบียนแล้ว 28/11/2561 ]
          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยด้านการวิจัย ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง      ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ในการทำวิจัย การเรียนการสอน  และทราบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นั้น
          ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันศุกร์ที่  14  ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร E-Library สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กำหนดการดังแนบ)สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/vAMasi พร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจักได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook