ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ 31  ตุลาคม  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 891 ครั้ง          ด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานการวิจัย อีกทั้งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงออกประกาศเรื่อง  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
          
          วงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน
               ๒.๑  ระดับปริญญาตรี     ปีละไม่น้อยกว่า  ๑๐ ทุนๆ ละไม่เกิน ๕,๐๐๐   บาท
               ๒.๒  ระดับปริญญาโท     ปีละไม่น้อยกว่า   ๕  ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
               ๒.๓  ระดับปริญญาเอก    ปีละไม่น้อยกว่า   ๓  ทุนๆ ละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
 

          คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุน
               ๓.๑  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
               ๓.๒  เป็นผู้ไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียน
               ๓.๓  เป็นผู้ศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด
               ๓.๔  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนวิจัยใดๆ  ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  ทั้งที่เป็นแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
               ๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักโครงร่างงานวิจัย วิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ขอรับทุนให้กับนักศึกษาหรือบัณฑิต  โดยในระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน  มีสิทธ์เป็นผู้ขอรับทุนให้กับนักศึกษาหรือบัณฑิตศึกษาทุกระดับไม่เกิน ๒ ท่าน  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของผู้ที่เสนอขอทุนจะต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐
               ๔.๒ หัวข้อโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ยื่นเสนอขอทุนจะต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่นักศึกษาหรือบัณฑิตสังกัดอยู่
               ๔.๓ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอทุนต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือระดับบัณฑิตศึกษา และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรแล้ว ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร กรณีเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้วระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร
               ๔.๔  กรณีการรับทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ต้องมีการไปนำเสนอใน       งานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
               ๔.๕  กรณีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาโท ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร(Journal) ระดับชาติ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๒ หรือ กลุ่ม ๑
               ๔.๖  กรณีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร(Journal) ระดับชาติ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ เท่านั้น หรือมีการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
         
          การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

               ๕.๑  นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  ให้ส่งบันทึกขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุน และซีดีข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น (จัดทำเป็นไฟล์เอกสารสกุล .doc และ .pdf)  ผ่านคณะที่สังกัด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ขอรับทุนให้กับนักศึกษา  ซึ่งมีเอกสารประกอบการขอรับทุน  ดังนี้
                    ๑)  ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ           ๓  ฉบับ
                    ๒)  แบบขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา                 ๑  ฉบับ
                    ๓)  สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/โครงร่างการวิจัย                 ๑  ฉบับ
                    ๔)  สำเนาโครงร่างวิจัย/โครงร่างวิทยานิพนธ์                            ๑  ฉบับ
                    ๕)  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                        ๑  ฉบับ
                    ๖)  สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)             ๑  ฉบับ
                    ๗)  สำเนาสัญญาการได้รับทุนอื่น ๆ (ถ้ามี)                               ๑  ฉบับ
               ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถ download แบบขอรับทุนได้ที่  http://research.psru.ac.th/ และยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล โทร/โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๗๒๓๐

          ดาวน์โหลดเอกสาร
             - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
             - ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.