ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 31  ตุลาคม  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 779 ครั้ง          ด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานการวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงออกประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          ชุมชน โดยมีขอบเขตในการสนับสนุนทุนวิจัย ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

               ๑.๑ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  หมายถึง  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
               ๑.๒ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ หรือแหล่งทุนวิจัยภายนอกในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อสร้างโอกาสในการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป
               .๓ ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือ SMEs
               .๔ ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามคลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยในการทำวิจัย โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการตามศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดี กินดี และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น ๔ คลัสเตอร์วิจัย ได้แก่
                    ๑.๔.๑ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ ครู/ มนุษย์ – สังคม หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการบูรณาการด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
                    ๑.๔.๒ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ เกษตร/ อาหาร/ สุขภาพ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการบูรณาการในด้านการเกษตรกรรม อาหาร สุขภาพ โดยการพัฒนาทั้งทางด้านกระบวนการ นวัตกรรม รวมไปถึงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
                    ๑.๔.๓ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ วัฒนธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การประชาสัมพันธ์ การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องสู่การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
                    ๑.๔.๔ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ การบริหารจัดการ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมทั้งในด้านบริหารจัดการ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          ขอบข่ายและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน

               งบประมาณสนับสนุนรวม   ๕,๑๕๐,๐๐๐  บาท  โดยสนับสนุนทุนตามขอบเขตทุนข้อ ๑ ในประกาศฉบับนี้   โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ๒.๑ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๑๐  ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
                    ๒.๒ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ทุนๆ ละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
                    ๒.๓ ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๕  ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
                    .๔ ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๗ ทุน ทุนๆ ละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 

          ผู้ประสงค์เสนอขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) พร้อมลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ จำนวน ๓ ชุด พร้อมซีดีข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น (จัดทำเป็นไฟล์เอกสารสกุล .doc และ .pdf)  โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากส่วนหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใน ๑๖.๓๐ น.  โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบขอรับทุนได้ที่ http://research.psru.ac.th/ และยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล โทร/โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๗๒๓๐ ทั้งนี้  หากพบว่าเอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นโมฆะ  และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืน

          ดาวน์โหลดเอกสาร   
                - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
                - ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.