ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 991 ครั้ง
          ด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานการวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงออกประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          ชุมชน โดยมีขอบเขตในการสนับสนุนทุนวิจัย ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

               ๑.๑ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  หมายถึง  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
               ๑.๒ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ หรือแหล่งทุนวิจัยภายนอกในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อสร้างโอกาสในการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป
               .๓ ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือ SMEs
               .๔ ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามคลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยในการทำวิจัย โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการตามศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดี กินดี และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น ๔ คลัสเตอร์วิจัย ได้แก่
                    ๑.๔.๑ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ ครู/ มนุษย์ – สังคม หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการบูรณาการด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
                    ๑.๔.๒ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ เกษตร/ อาหาร/ สุขภาพ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการบูรณาการในด้านการเกษตรกรรม อาหาร สุขภาพ โดยการพัฒนาทั้งทางด้านกระบวนการ นวัตกรรม รวมไปถึงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
                    ๑.๔.๓ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ วัฒนธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การประชาสัมพันธ์ การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องสู่การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
                    ๑.๔.๔ ทุนวิจัยแผนบูรณาการคลัสเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ การบริหารจัดการ หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมทั้งในด้านบริหารจัดการ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          ขอบข่ายและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน

               งบประมาณสนับสนุนรวม   ๕,๑๕๐,๐๐๐  บาท  โดยสนับสนุนทุนตามขอบเขตทุนข้อ ๑ ในประกาศฉบับนี้   โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ๒.๑ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๑๐  ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
                    ๒.๒ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ทุนๆ ละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
                    ๒.๓ ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๕  ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
                    .๔ ทุนพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนปีละไม่น้อยกว่า ๗ ทุน ทุนๆ ละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 

          ผู้ประสงค์เสนอขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) พร้อมลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ จำนวน ๓ ชุด พร้อมซีดีข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น (จัดทำเป็นไฟล์เอกสารสกุล .doc และ .pdf)  โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากส่วนหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใน ๑๖.๓๐ น.  โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบขอรับทุนได้ที่ http://research.psru.ac.th/ และยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล โทร/โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๗๒๓๐ ทั้งนี้  หากพบว่าเอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นโมฆะ  และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืน

          ดาวน์โหลดเอกสาร   
                - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
                - ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ
แชร์ข่าวนี้บน facebook