ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

25 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 497 ครั้ง
          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแม่ข่ายเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง นั้น
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัยในหน่วยงานของท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว โดยยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 1 ชุด (ดังเอกสารแนบ) พร้อมส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 1 แผ่น ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง ภายในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส หมายเลขโทรศัพท์ 055-267038 ต่อ 7230 มือถือ 086-9394543

ดาวน์โหลดเอกสาร
          - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
          - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แชร์ข่าวนี้บน facebook