ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้รับทุนมหาบัณฑิต สกว.รุ่นที่ 15

23 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 490 ครั้ง
เปิดรับสมัครผู้รับทุนมหาบัณฑิต สกว.รุ่นที่ 15

ช่วงเวลายื่นเอกสารสมัครขอรับทุน 15 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2561
(พิจารณาวันสุดท้ายของการส่งเอกสารจากการลงตราประทับของไปรษณีย์)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทุนมหาบัณฑิต สกว.
1.ผู้สมัครขอรับทุนต้องอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น ทั้งในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2.ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 1 ปี (หากผู้สมัครกำลังอยู่ในช่วงระหว่างรอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในเทอมต้นของปีการศึกษา 2561 ขอให้แนบหนังสือรับรองจากประธานหลักสูตร)
3. ผู้สมัครทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่มต้องติดต่อขอรับการร่วมทุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือรับสมัครทุนได้จากลิงค์
http://mag.trf.or.th/…/คู่มือสมัครขอรับทุนปีงบประมาณ%202562…

หรือ https://drive.google.com/…/1PKgMPzqHv6REL-pYdULIeLngYf…/view

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
trfmagfund@gmail.com หรือเบอร์ 0890663038

จัดส่งเอกสารเอกสารสมัครขอรับทุนมหาบัณฑิต สกว. ตามที่อยู่โครงการฯ

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
สำนักงานโครงการ ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครทุนรุ่นที่ 15"

***ขอควรทราบเพิ่มเติมก่อนยื่นเอกสารสมัครทุน เงินทุนงวดที่ 1 ของผู้รับทุนรุ่นที่ 15 กำหนดออกพร้อมกันทั้งชุดโครงการเมื่อสัญญาได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงื่อนเวลาจะปรับตามความถูกต้องของสัญญาผู้รับทุนทั้งชุดโครงการ***

 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/trfmag/photos/a.838538479525446/1873424346036849/?type=3&theater
แชร์ข่าวนี้บน facebook