ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคพิชิตทุนแบบแผนบูรณาการ” และชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 564 ครั้ง
          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จากเงินงบประมาณแผ่นดินแบบปกติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในเป้าหมายที่ 1,2,3 และ 4 นั้น

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้         หัวข้อ “เทคนิคพิชิตทุนแบบแผนบูรณาการ” และชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว

กำหนดการประชุม

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook