ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป้าหมายแนวทางที่ 3 และ4 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 876 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกระบวนการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอแผนบูรณาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้พัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ แล้วนั้น

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ประสงค์เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในเป้าแนวหมายแนวทางที่ 3 และ4 เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามคุณสมบัติและเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังแนบมาพร้อมนี้  โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน ต้นสังกัดตามลำดับ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และสามารถส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้ โดยท่านสามารถส่ง Full Proposal จำนวน 3 ชุด และ CD 1 แผ่น (ไฟล์ word, pdf) และบันทึกข้อความนำส่งที่ผ่านคณบดีหน่วยงานที่ท่านสังกัด ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook