ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

03 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 520 ครั้ง


หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมของประเทศไทย จำเป็นต้องทำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ  แต่พบว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการทำวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีจำนวนไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีมูลค่าสูง รวมถึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการลงทุนวิจัยและพัฒนาได้เพียงพอที่จะทำให้สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยียังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่มีความสำคัญ หรือเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงและต้องการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต โดยที่ผ่านมาการดำเนินงานเน้นสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีฐานหรือ Platform Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในขั้น Pre-competitive stage ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเพาะเจาะจงใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาต่อตามความต้องการของตนเองเพื่อเข้าสู่ Competitive stage ได้ ฝ่ายอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ หรือสามารถชี้ให้เห็นได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องเตรียมการเผื่อไว้ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการที่มีภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ นอกจากนั้น โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก สกว. ก็เห็นควรสนับสนุนให้มีการสร้างนักวิจัยใหม่ในระดับปริญญาเอกผ่านการทำวิจัยร่วมในโครงการนี้ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญในประเด็นขาดแคลนนักวิจัยในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศที่ จะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน

จากเหตุผลดังกล่าวฝ่ายอุตสาหกรรม และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสำคัญร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ และเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในวงกว้างในรูปแบบ Open innovation ที่ภาคเอกชนในทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ลดความเสี่ยงในการลงทุนทำวิจัยด้วยงบประมาณที่สูงของเอกชนแต่ละราย เกิดการต่อยอดได้อย่างรวดเร็วและมีการลงทุนวิจัยต่อเนื่อง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะเอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ที่จำเป็นกับอุตสาหกรรมไทย โดยเน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมของประเทศ
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยบูรณาการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
 3. เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และเกิดการสนับสนุนการวิจัยร่วมกันทั้งงบประมาณและทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ Open Innovation
 4. เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เป็นทิศทางของประเทศที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม

ประเด็นโจทย์วิจัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

เงื่อนไขของโครงการวิจัย

 1. เป็นโครงการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการย่อยมากกว่า 2 โครงการขึ้นไปหรือโครงการเดี่ยว
 2. ต้องมีการบูรณาการนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย
 3. ต้องเป็นโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของภาคเอกชน (Demand-driven) และเป็นเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในเชิงการตลาดอย่างชัดเจน โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 รายในโครงการ หรือมีการร่วมสนับสนุนในนามของสมาคมที่จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงให้เห็นว่าเป็นความต้องการจากสมาชิกของสมาคมนั้นๆ โดยสมาคมต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ Open Innovation ที่ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนจะสามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งหากมีโครงการวิจัยต่อยอดจาก Platform Technology นี้ที่เป็นโจทย์วิจัยเฉพาะราย (specific) ของแต่ละบริษัท ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. จะพิจารณาจัดสรรทุนให้เป็นลำดับต้น

ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนการวิจัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ สกว. โดยการตัดสินของ สกว. ถือเป็นที่สิ้นสุด

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. สนับสนุนงบประมาณวิจัยรวม 3 ปีไม่เกิน 40 ล้านบาท และงบประมาณต่อปีไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี และภาคเอกชนสนับสนุนในลักษณะ Participation Fee ในรูปของเงินสด (In cash) ผ่าน สกว. รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ยินดีสนับสนุนทุนนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยในระดับปริญญาเอก โดยเงื่อนไขการสนับสนุนมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต

 • 1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฐานไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี
 • 2) มีเอกชนร่วมในโครงการไม่น้อยกว่า 9 รายต่อปี โดยเอกชนที่ร่วมในโครงการต้องสนับสนุนงบประมาณวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย
 • 3) มีเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันหรือหน่วยงานวิจัยที่ร่วมในโครงการไม่น้อยกว่า 5 แห่งต่อปี
 • 4) เกิดองค์ความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีฐานที่มีศักยภาพในการต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจได้
 • 5) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาที่ตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า 5 ทุนต่อปี

ผลลัพธ์และผลกระทบ

 • 1) ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี ผ่านการประยุกต์ใช้องความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีฐาน ที่สามารถใช้ร่วมกันได้
 • 2) ประหยัดงบประมาณลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี จากการที่เอกชนมากกว่า 3 รายในแต่ละโครงการสามารถลงทุนร่วมกัน และร่วมกันทำงานวิจัยในระบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
 • 3) เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีฐานไม่น้อยกว่า 10 รายการหลังจากจบการดำเนินงานในสามปีแรก ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตามมาได้อย่างมีนัยสำคัญ
 • 4) ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 15 รายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำการวิจัยและพัฒนา จนสามารถวางแผนการวิจัย และ/หรือสามารถทำงานวิจัยด้วยตนเองได้หลังจากจบการดำเนินงานใน 3 ปีแรก
 • 5) สร้างความตระหนักในการทำวิจัยร่วมกันในรูปแบบ Open innovation ให้กับระเทศ และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่สนับสนุนงบประมาณวิจัยโดย สกว.
 • 6) สร้างความเข้มแข็งให้กับการทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix) ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีการเพิ่มจำนวนของกลุ่มวิจัยที่สามารถทำงานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม หลังจากจบการดำเนินงานในสามปีแรก
 • 7) สร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้ไม่น้อยกว่า 15 ราย

การรับสมัครและกำหนดเวลาส่งข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ที่ส่วนเอกสารแนบ (Attachments) ท้ายประกาศนี้ และสามารถส่ง ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ส่งใบสมัครได้ที่

ฝ่ายอุตสาหกรรม 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-8245 E-mail: trfindustry@trf.or.th
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ เอกสารแนบหมายเลข 1 และ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้
Attachments:
File Description Downloads
Download this file (Announcement_of_Concept_Proposal_and_Form_[Platform_Technology]_20180808.pdf)Concept Proposal w/ Attachment ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม... ประจำปี 2562 และ เอกสารแนบหมายเลข 1 341
Download this file (Concept_Proposal_Form_for_Platform_Tech_2562.docx)Concept Proposal Form แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ... (Platform technology) 155
Download this file (Poster_Open_Innovation_2562.jpg)Poster โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอโครงการ...เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 208

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/hp1B24
แชร์ข่าวนี้บน facebook