ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)

20 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 626 ครั้ง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย  "การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2) "

          ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issue) SRI14: การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน 5 เป้าหมาย SDGs ได้แก่ เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) ตามกรอบโจทย์วิจัยข้างต้นได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยส่งเอกสารมาที่ Email: sdgmove.th@gmail.com และ

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์: sdgmove.th@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 097-103-9102

รายละเอียด คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook