ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

09 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 327 ครั้ง
          ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร ดังนี้
               1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
               2. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
          ทั้งสองหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี  ทั้งนีร้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.rpa.or.thลิงก์เพิ่มเติม : http://www.rpa.or.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook